مرزشکنی روایی در روایت‌های قرآنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

مرزشکنی روایی اصطلاحی است که در آن، مرز میان روایت و واقعیت شکسته می‌شود و دارای چهار گونۀ 1. مرزشکنی نویسنده، 2. خطابی، 3. هستی‌شناختی و 4. بلاغی می‌باشد که می‌تواند حالت صعودی یا نزولی داشته باشد. استفاده از این تمهید بیشتر در دوران پسامدرن شایع است و از ابزار گفتمان نقدی معاصر به حساب می‌آید.
هنر بزرگ قرآن در عرصه روایت، همان شکست مرز بین روایت و جهان خارج از آن است که علاوه بر چهار نوع ذکرشده، شامل دو نوع دیگر مرزشکنی زبانی و بی‌مرزی روایی است که مختص این متن است. مرزشکنی در قرآن در پی تأثیر طنز و فکاهی نبوده، بلکه دارای کارکرد خارق عادت و شگرف و دربردارندۀ هدف‌های غایی ارزشمند است و بر خلاف روایت بشری که کارکرد ضد واقع‌نمایانه داشته و جنبه شکلی دارد، مرزشکنی به صورت واقعی رخ می‌دهد و جنبه شکلی و محتوایی دارد.
مقاله حاضر با تکیه بر روش توصیفی ـ تحلیلی، انواع مرزشکنی روایی را در داستان‌های قرآن کریم مورد بررسی قرار می‌دهد و در صدد اثبات این نکته است که قرآن فراتر از مکاتب ادبی کلاسیک، رئالیسم، مدرنیسم و پست‌مدرنیسم است و به این سٶال که «آیا مرزشکنی به عنوان شگردِ شکست مرز بین داستان و واقعیت، واقعی بودن داستان‌های قرآنی را رد می‌کند؟» پاسخ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Narrative Cross Boundary in Qur'anic Narrations

نویسنده [English]

  • Maryam Bakhshi
Assistant professor at Shahid Madani University of Azarbaijan
چکیده [English]

Narrative cross boundary is a term in which the boundary between narrative and reality is broken, it has four varieties: 1- writer’s cross boundary, 2- addressing, 3- ontological, and 4- rhetoric. Which can be ascending or descending. The use of this arrangement is more common in the postmodern era and is considered as a tool of contemporary critical discourse. The great art of the Qur'an in the field of narration is the same as breaking the boundary between the narrative and the outside world, which in addition to the four mentioned ones includes the other two types of linguistic cross boundary and narrative non-boundary which are specific to this text. Bounding in the Quran has not been influenced by humor or comedy; rather, it has a wondrous functioning and contains valuable and eternal goals. And unlike the human narrative that has an anti-realistic and form aspect function, cross boundary actually takes place and has a form and content aspect. The present paper Based on the descriptive-analytical method, examines the types of narrative bounding in the stories of the Holy Quran and seeks to prove that the Quran goes beyond classical literary schools, realism, modernism, and postmodernism. And it respond the question, “Is cross-boundary as a way of breaking the boundary between fiction and reality, denying that the Quranic stories are real?”

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critique
  • Narration
  • Narrative cross-boundary
  • the stories of the Quran