دوره و شماره: دوره 16، شماره 30، آبان 1398، صفحه 1-338 
پیوندهای متنی «زوج سوره» فتح و حجرات

صفحه 81-106

احمد زارع زردینی؛ حمید حمیدیان؛ مریم طاووسی


نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری در آیات 279 بقره، 141 نساء و 83 قصص

صفحه 155-180

عزیز خالقی بایگی؛ مصطفی رجائی پور؛ حسین احمری


واکاوی مفهوم انساء و نقد دیدگاه‌های مفسران

صفحه 209-232

مرضیه فضلی نژاد؛ حسین افسردیر؛ ابوالفضل خوش منش


نگاهی نو و تحلیلی به روایات «سبعة احرف»

صفحه 285-312

داوود خلوصی؛ مرتضی ایروانی نجفی؛ سهیلا پیروز فر


داوران

چکیده عربی

صفحه 313-322

صقر صبوح