دوره و شماره: دوره 16، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-338 
4. پیوندهای متنی «زوج سوره» فتح و حجرات

صفحه 81-106

احمد زارع زردینی؛ حمید حمیدیان؛ مریم طاووسی


7. نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری در آیات 279 بقره، 141 نساء و 83 قصص

صفحه 155-180

عزیز خالقی بایگی؛ مصطفی رجائی پور؛ حسین احمری


9. واکاوی مفهوم انساء و نقد دیدگاه‌های مفسران

صفحه 209-232

مرضیه فضلی نژاد؛ حسین افسردیر؛ ابوالفضل خوش منش


12. نگاهی نو و تحلیلی به روایات «سبعة احرف»

صفحه 285-312

داوود خلوصی؛ مرتضی ایروانی نجفی؛ سهیلا پیروز فر


داوران

13. چکیده عربی

صفحه 313-322

صقر صبوح