خدای حاضر و پیوسته در آفرینش در نگاه قرآن و برهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

زمینه. مسئله نیازمندی پیوسته جهان به خدا، و ضرورت حضور فاعلی و نقش خدا در کار عالم پس از آفرینش، از جمله مسائل اساسی الهیات در شمار است.
هدف. این پژوهش تلاش می‌کند مسئله یادشده را در پرتو آیات قرآن و تحلیل عقلی حکمی بررسی نماید.
روش. روش انجام این پژوهش کاربرد تحلیل عقلی، تفسیر و تحلیل گفتمانی توصیفات قرآن از نقش و حضور فاعلی خدا در جهان و نیاز دائمی جهان به خداست.
یافته‌ها. بر اساس توصیف قرآن از رابطه خدا با جهان، همسو با تحلیل عقلی حکیمان مسلمان از امکان ذاتی و فقر وجودی ممکنات، جهان هستی نه یک حدوث تاریخی، بلکه عالمی سراپا نیاز و پیوسته در حال حدوث و متکی بر خدای قیوم است.
نتیجه. خدای قرآن هماره در متن جهان حضور فاعلی دارد و عالم هستی و تک‌تک پدیده‌های آن، دائم در حال حدوث و تکوّن جدید و پیوسته نیازمند به خدای هستی‌بخش‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Present and Consistent God in Creation, in the Look of the Qur'an and Argument

نویسنده [English]

  • Mohammad Bagher Saeidi Roshan
Associate professor at Hawzah and University Research
چکیده [English]

Field. The issue of the continual need for God in the universe, and the necessity of the subjective presence of God and the role of God in the work of the universe after creation, is one of the fundamental issues of theology.
Goal. This study attempts to investigate this issue in the light of Qur'anic verses and rational intellectual analysis.
Method. The method used in this study is the application of rational analysis, interpretation and discourse analysis of the Qur'anic descriptions of the role and subjective presence of God in the world and the world’s constant need for God.
Findings. According to the Qur'an’s description of God’s relationship with the world, in line with the rational analysis of Muslim scholars of the inherent possibility and the existential need of creatures, the universe is not a historical occurrence; rather, the universe is in constant need of reliance on the subsistent God.
Result. The God of the Qur'an has always been present in the context of the world, and the universe and its individual are constantly in occurrence and new transformation and always in need of God.

کلیدواژه‌ها [English]

  • God
  • Creation
  • Subject
  • Universe
  • Presence
  • Quran
  • Reason