تبیین روشمند و علمی بودن «بی‌تأثیری اختلاف قرائات بر تحریف قرآن» از دیدگاه استاد معرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

2 دانشجوی دکتری رشته فلسفه تفسیر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پژوهشگر گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

ر مطالعات قرآن‌پژوهی بررسی ارتباط میان اختلاف قرائات قرآن و تحریف آن همواره یکی از مسائل بحث برانگیز بوده و هست. آیت‌الله معرفت(‌ره)، همچون برخی از دیگر اندیشمندان مسلمان، با دفاع از تحریفناشدگی قرآن، و با تأکید بر وجودِ تنها یک قرائت معتبر برای قرآن، دیگر قرائاتِ نقل شده را نامعتبر و بیارتباط با مسئله تحریف قرآن میداند و در تفسیر اثری خود نیز بر این دیدگاه پایبند است. اما از سوی مخالفان این دیدگاه، سه اشکال اساسی بر این دیدگاه وارد شده است که عبارتند از: 1ـ مستدل نبودن این دیدگاه، بر اساس ادله صحیح تاریخ قرائات و ادله قرآنی و روایی؛ 2ـ نادیده گرفتن تأثیر اختلاف قرائاتِ معتبر در تحریف لفظی قرآن؛ 3ـ نادیده گرفتن تأثیر اختلاف قرائاتِ معتبر در تحریفِ معنویِ ناشی از تحریف لفظی قرآن.
این مقاله سعی دارد تا در دو مرحله، از دیدگاه آیت‌الله معرفت(‌ره) در این مسئله دفاع کند: 1ـ اثبات برخوردار بودن آن از پشتوانه استدلالی مطلوب و روشمند بودن، با تکیه بر شواهد تاریخی، روایی و قرآنی؛ 2ـ تکمیل دیدگاه وی، به منظور پاسخگویی به برخی اشکال‌ها.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Differentiation of Recitations and Distortion from the Viewpoint of Professor Ayatollah Ma'rifat

نویسندگان [English]

  • Abdolkarim Bahjatpour 1
  • Alireza Mohammadi Fard 2
1 Associate professor at Islamic Research Institute for Culture
2 PhD student in Philosophy of Tafsir
چکیده [English]

In Qur'anic Studies, Investigating the relationship between the difference between the Qur'anic readings and its distortions has always been and remains a controversial issue. Ayatollah Ma'rifat, like some other Muslim scholars, defended the lack of distortions of the Qur'an’s by emphasizing the existence of only one authentic reading of the Qur'an, considering the other quoted recitations are invalid and unrelated to the issue of distorting the Qur'an and in his interpretation also has adhered to this view. But there are three main drawbacks of opposition to this view: 1- this view is not documented, based on the correct evidence of the history of the Qur'an and the Qur'anic and narrative arguments; 2- Ignoring the effect of valid readings differences in the verbal distortion of the Qur'an; 3- Ignoring the effect of the difference of valid readings on the spiritual distortion resulting from the verbal distortion of the Qur'an. This essay seeks to defend Ayatollah Ma'rifat’s view on this issue in two stages: 1- Proving that it is supported by good and methodical reasoning, relying on historical, narrative and Qur'anic evidence; 2- Completing his point of view to address some of the problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recitations
  • Differences of recitations
  • Distortion of the Qur'an
  • Famous recitations
  • Asim’s recitations
  • Ayatollah Ma'rifat