روش تحلیل محتوای کیفی تطبیق‌یافته به منظور تحقیق در متن قرآن کریم؛ ارائۀ یک مطالعۀ موردی در علوم رفتاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

روش تحلیل محتوای کیفی به صورت تخصصی به تحلیل محتوای متون می‌پردازد. قواعد و گام‌های روش تحلیل محتوای کیفی عمومی بوده و برای انواع متون به صورت مشترک استفاده می‌شود. اما در متن قرآن کریم فرض می‌شود که تمامی ابعاد مطالب آن ـ از جزئی‌ترین عبارات و حروف گرفته تا کلیت عبارت‌ها و سوره‌هاـ حاوی نکات و پیام‌هایی است که حکیمانه و آگاهانه در آن گنجانیده شده است و بنابراین در روش تحقیقی که به بررسی محتوای متن قرآن کریم می‌پردازد، بایستی الزاماتی گنجانیده شود که بتواند استفادۀ بیشتری از این نکات و پیام‌های قرآنی داشته باشد و علاوه بر آن ساختار علمی قابل قبولی برای محافل علمی ارائه نماید.
این نوشتار، گام‌های روش تحلیل محتوای کیفی را مطابق با چنین اقتضائاتی بازتعریف نموده و آن‌ها را به صورت سه گام اصلی و گام‌های فرعی ذیل هر کدام توسعه داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Qualitative Content Analysis in Quran as a Specialized Method

نویسنده [English]

  • Ali Abdollahy Neyseiani
Assistant professor at College of Farabi
چکیده [English]

Qualitative content analysis is a valid method for analyzing texts and contents. This method systematically selects and studies
-through determined rules- some parts of determined text. However, qualitative content analysis does not consider the special situations and assumptions related to Quran. It is assumed, the texts and contents of Quran are not like other ordinary texts; And all details potentially have massages for The audience. So qualitative content analysis, should consider special rules and steps in studying Quran. Moreover, in Islamic studies there are advices about studying and understanding text and contents of Quran. In this paper in a comparative view to usual qualitative content analysis and specialized points related to methodology of Quran, suggest a series of methodological steps of using qualitative content analysis in Quran. This paper explains these steps by examples of a real research that is done by this method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Qualitative content analysis
  • Methodology
  • Descriptive models of human behaviour