دوره و شماره: دوره 15، شماره 28، بهمن 1397، صفحه 1-272 
بررسی گرایش فلسفی ابن‌سینا در تفسیر سورۀ اخلاص (توحید)

صفحه 83-104

ابوالقاسم خوشحال؛ علیرضا نجف زاده تربتی؛ حسن نقی زاده؛ سیدحسین سید موسوی


نوشتاری بودن زبان قرآن در مقایسه با شاخصه‌های دیسکورس‌های گفتاری و نوشتاری

صفحه 105-132

محمدمهدی آجیلیان مافوق؛ عباس اسماعیلی زاده؛ سیدکاظم طباطبائی پور


بررسی تأثیر بلاغت بر انتقال پیام در داستان بنی‌اسرائیل در قرآن

صفحه 229-254

علیرضا شمالی؛ سیدعلی اکبر ربیع نتاج؛ محسن نورائی