بررسی شبکۀ معنایی حرف جرّ «علی» در قرآن با رویکرد شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد

2 استادیار

چکیده

حرف «علی» از حروف جرّ مکانی در زبان عربی است که در موارد متعدد در قرآن به کار رفته است. این حرف در معنای پیش‌نمونه‌ای خود مفهوم استعلا را کدگذاری می‌کند. اما همۀ موارد کاربرد این واژه در قرآن، محدود به این معنای پیش‌نمونه‌ای نیست. بلکه با قرار گرفتن در بافت‌های مختلف و به روش‌های مختلف وارد حوزه‌های معنایی جدید شده است.
نوشتار حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از اصول معناشناسی شناختی، کاربردهای این حرف در قرآن را مورد بررسی قرار داده است تا تحلیلی هدفمند از معانی آن ارائه دهد. لذا بر اساس اصول معناشناسی شناختی، ابتدا معنای اصلی حرف «علی» شناسایی شد، سپس کیفیت بسط این معنای پیش‌نمونه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. طبق بررسی‌های انجام‌شده، این حرف با معنای مرکزی خود از طریق استعاره و طرح‌واره، وارد حوزه‌های مفهومیِ تازه‌ای شده و شبکه‌ای از معانی مختلف را ایجاد کرده است. در شکل‌گیری این معانی، تغییر عامل و بافت، نقش مهمی ایفا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Overview of the Network of Meanings of the Prepositions “Ala” in the Quran With the Cognitive Approach

نویسندگان [English]

  • Maryam Tavakolnia 1
  • Valiollah Hasoumi 2
1 MA of the Majid Quran Sciences
2 Assistant professor at Sistan & Baluchestan University
چکیده [English]

The word “Ala” is one of the Arabic prepositions used in many cases in the Quran. This in the sense of its proto-scene encodes the concept of transcendence. But all the uses of this term in the Qur'an are not limited to this proto-scene meaning. It has entered into new semantic domains by being in different tissues and in various ways. The present paper uses a descriptive-analytical method and uses the principles of cognitive semantics to examine the applications of this statement in the Qur'an in order to provide a meaningful analysis of its meanings. Therefore, based on the principles of cognitive semantics, the proto-scene meaning of the prepositions “Ala” was first identified, then the quality of the extension of this proto-scene meaning was examined. According to the studies, this preposition with its central meaning, through metaphor and schematics, has entered into new conceptual areas and created a network of different meanings. In shaping these meanings, factor and tissue changes play an important role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive semantics
  • Conceptual metaphor
  • Image schema