دوره و شماره: دوره 15، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-292 
2. نقش ریشه‌شناسی و سیاق در فهم آیات متشابه لفظی

صفحه 31-54

بی بی زینب حسینی؛ حسین قائمی اصل؛ کلثوم افضلی


4. ماهیت تفسیر انفسی قرآن کریم

صفحه 83-112

اکرم حسین زاده؛ محمد شریفی


8. مدل قرآنی تحول نگرش یا تصحیح معیار ارزش‌گذاری انسان

صفحه 189-210

بی بی حکیمه حسینی دولت آبادی؛ حسن نقی زاده


9. کاوشی در پدیدۀ تکرار و تعدّد نزول

صفحه 211-236

منصور پهلوان؛ محمدعلی حیدری مزرعه آخوند؛ محمدرضا اشتری رکن آباد


10. مستندات قرآنی روایات باب «صبر» اصول کافی

صفحه 237-268

غلامرضا رئیسیان؛ حجت اله حکم آبادی


مطالب عمومی

11. جکیده عربی

صفحه 269-276