واکاوی تفسیر آیۀ حدّ سرقت به آیۀ أنّ المساجد لله (به عنوان یکی از مستندات روایی روش تفسیری قرآن به قرآن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 دانشیار

3 استادیار

چکیده

یکی از کارآمدترین و بهترین روش‌های تفسیر قرآن، استفاده از قرآن در تفسیر خودش می‌باشد. مفسران قرآن به قرآن ادله‌ای بر اعتبار و صحت این روش اقامه کرده و این روش را برگرفته از سیرۀ معصومانM دانسته‌اند. آیۀ سرقت (مائده/ 38) از بارزترین مصداق‌های این سیره است که این مفسران بدان تمسک نموده و بر همین اساس جنبۀ تعلیمی بودن این سیره را در روایات تفسیری اهل بیتM به مرحلۀ ظهور و اثبات رسانده‌اند. اما باید توجه داشت که همۀ روایات تفسیری قرآن به قرآنِ اهل بیتM جنبۀ تعلیمی نداشته و برخی وجوه دیگر نیز در آن‌ها وجود دارد.
      هرچند در روایت امام جوادu آیۀ سرقت به آیۀ  أنّ المساجد للّٰه € (جن/ 18) تفسیر، و مقدار قطع دست دزد بر اساس آن تعیین شده است، اما واکاوی مسئله نشان می‌دهد که این روایت هیچ جنبۀ تعلیمی ندارد و امام صرفاً برای اسکات مخالف و تأیید حکم تشریع‌شده، از تأویل و لوازم معنای یک آیه (جن/ 18)، آیه‌ای دیگر (آیۀ سرقت) را فهمانده است.
      وجود روایت‌های دیگر ذیل آیۀ سرقت و استناد به آیاتی دیگر (تبیین ادله‌ای دیگر) در تفسیر آیۀ مذکور و نیز بررسی تفسیری واژگان «ید» و «مساجد»، مٶید این مطلب است. علاوه بر همۀ این مطالب، اصلاً طرفداران نظریۀ تفسیر قرآن به قرآن، احکام فقهی را از دایرۀ تفسیر قرآن به قرآن خارج و جزء مستثنیات دانسته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Exegesis of the Quran Verse of Hadd Punishment for Theft through the Verse “أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ”

نویسندگان [English]

  • Mahdi Ebadi 1
  • Sayyed Muhammad Mortazavi 2
  • Muhammad Ebrahim Roshanzamir 3
1 (A PhD student of Islamic Doctrinal Thought Teacher Training)
2 Associate professor at Ferdowsi University
3 Assistant professor at Razavi University
چکیده [English]

One of the most efficient and best methods of the Quran Exegesis is to use the noble Quran for its exegesis. The exegetes of the noble Quran through the Quran have advanced proofs for the authenticity and validity of this method and they have believed this method is taken from the manner of the infallibles. The holy Quran verse about stealing (Surat Al-Ma'idah/38) is of the most prominent instances of this manner which has been taken by the exegetes and according to this, the didactic aspect of this manner in the exegetical traditions of Ahl al-Bayt has been reached to the stage of emergence and proving by them. But it should be considered that all the Quran exegetical traditions through the Quran have not had the didactic aspect and there are some other faces in them. Although in the tradition of Imam Javad (peace be upon him), the stealing verse has been interpreted through the verse €أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلهِ (Surat al-Jinn/18) and the amount of cutting off hands are determined according to it. But the study shows that this hadith has no the didactic aspect and for silencing the opponents and proving the legislated hukm, Imam has merely caused to be understood the meaning of the Quran stealing verse through the interpretation and requirements of meaning of one verse (Surat al-Jinn/18). The other hadiths for the interpreting this verse for the interpretation of the Quran stealing verse and by adducing the other verses (determining the other evidences) for the exegesis of the mentioned verse and also the exegetical examination of the terms “ید” (hand) and “مساجد” (mosques) support this issue. In addition to these subjects, really, the components of the theory of the exegesis of the holy Quran through the holy Quran believe that fiqhi ordinances are out of the inclusion of the Quran exegesis through the Quran and are of exceptions

کلیدواژه‌ها [English]

  • The holy Quran verse about stealing (Surat Al-Ma'idah/38)
  • Surat al-Jinn/18
  • Mosques
  • The hadd punishment for theft
  • The exegesis of the holy Quran through the noble Quran