نوشتاری بودن زبان قرآن در مقایسه با شاخصه‌های دیسکورس‌های گفتاری و نوشتاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

 
در این مقاله، ویژگی‌های زبان قرآن با شاخصه‌های دیسکورس‌های گفتاری و نوشتاری مقایسه و انگارۀ گفتاری بودن زبان قرآن بررسی و ارزیابی شده است. نگارندگان مقاله، بر خلاف دیدگاه معتقدان به گفتاری بودن زبان قرآن که با انطباق بسیاری از ویژگی‌های سبکی و اسلوبی متعلق به زبان گفتار، مانند تکرار، التفات، عدم تناسب، تنوع موضوعی و غیره بر زبان قرآن، زبان این کتاب آسمانی را گفتاری می‌دانند، معتقدند برای داوری دربارۀ گفتاری یا نوشتاری بودن زبان قرآن، باید فرایند شکل‌گیری و تولید متن قرآن را بررسی کرد. نگارندگان در این مقاله، با بررسی شاخصه‌های دیسکورس‌های گفتاری و نوشتاری و مقایسۀ آن‌ها با ویژگی‌های زبان قرآن، روشن ساخته‌اند که ویژگی‌های زبان قرآن با شاخصه‌های دیسکورس‌های گفتاری انطباقی ندارد و قرآن کریم در دیسکورسی نوشتاری شکل گرفته است، بنابراین زبان آن نیز نوشتاری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Authenticity of Quran Written Language in Comparison with Characteristics of Spoken and Written Discourses

نویسندگان [English]

  • M. Mahdi Ajilian Mafowgh 1
  • Abbas Esmaeelizadeh 2
  • Sayyed Kazem Tabatabaeipour 3
1 PhD student at the Quran Sciences & Hadith
2 Associate professor at Ferdowsi University
3 Full professor at Ferdowsi University
چکیده [English]

In this article, we compared the features of Quran language with Characteristics of spoken and written discourses. Also we Reviewed and evaluated the authenticity of Quran spoken language. Believers who believe that the Qur'an language is spoken, usually reconcile spoken language features, such as repetition, disproportion, thematic variation, etc, on the Qur'an language, but, by contrast, this research has studied the creating and producing process of Quran text. In this paper, by reviewing the characteristics of spoken and written discourses and comparing them with the features of Qur'an language, the authors had concluded that the features of the Quran are not reconciled to the characteristics of spoken discourses, and The Holy Quran has a written discourse, so its language is also written.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The authenticity of Quran language
  • Quran spoken language
  • Quran written language
  • Spoken and written discourses