جنس حروف قرآن و ارتباط آن با معنا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

در بررسی‌های ادبی زبان‌ها، پژوهش‌هایی دربارۀ هماهنگی لفظ و معنا به ویژه در شعر و نظم صورت گرفته است. پژوهش‌های مشابهی در زمینۀ زبان قرآن نیز انجام پذیرفته، اما آنچه کمتر بدان توجه شده است، نقش فیزیک حروف در معنادهی عام و بررسی اشتراکات موجود در این زمینه در میان برخی زبان‌ها و نیز تنبه به نقش فطرت انسانی به عنوان پایۀ مشترک ادراک در این زمینه است.
مقالۀ حاضر، از قرآن کریم به مثابۀ کتاب فطرت انسانی سخن می‌گوید و معنادهیِ آوایی آن را برای مستمعان زبان‌های مختلف مورد توجه قرار می‌دهد. در تحقیق حاضر، ارتباط فیزیکِ صوت و معنای آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و با نمونه‌هایی از آیات و عبارات قرآن و زبان‌های دیگر تطبیق داده می‌شود. مقاله در پایان، انجام تجزیه و تحلیل علمی صوت قرآن و سنجش داده‌های به دست‌آمده در معنادهی قرآن را پیشنهاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Natural (Fitri) Rhythm of the Holy Quran

نویسنده [English]

  • Abolfazl Khoshmanesh
Associate professor at University of Tehran
چکیده [English]

The relation between word and meaning is one of the subjects treated in different languages of which the language of the holy Quran. However, a point, neglected sometimes, is the physic of letters and its role in the general signification, the study and comparison of the similaries letters in some languages, attention to the role of human nature (fitra), being the common pillar of understanding in this field. This article considers the Holy Quran as a divine address to human nature fitra, and pays attention to its vocal signification for his interlocutors in different language, The article verifies too the examples of Quranic verses and some phrases in some other languages. At last, the article mentions the necessity, the utility and suggests a scientific analysis of the Quranic voices and to measure the datas regarding the Quranic signification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Language of Quran
  • Physic of sound
  • Rhythm of Quran
  • Phonosemantic of Quran