نقش تاریخ در تفسیر قرآن کریم با تأکید بر تاریخ عصر جاهلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث

چکیده

در فهم و تفسیر قرآن کریم، توجه به تاریخ به ویژه تاریخ عصر جاهلی، به عنوان یکی از مهم‌ترین قرائن فهم متن تاریخی، امری لازم و ضروری است. تاریخ عصر جاهلی در فهم و تفسیر بسیاری از آیات و شناخت و ریشه‌یابی احکام تأسیسی و امضایی قرآن نقشی تعیین‌کننده دارد. شناخت آداب و رسوم مختلف عصر جاهلی مانند آداب و رسوم عبادی و مناسک حج، آداب و رسوم اجتماعی و خانوادگی و آداب و رسوم اقتصادی و تجاری در فهم و تفسیر آیات مرتبط با آن نقش دارد. همچنین آگاهی از عقاید، باورها و ادیان عصر جاهلی در شناخت محیط نزول قرآن و فهم بسیاری از آیات کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role and the Place of the History in Interpretation of the Quran with Emphasis on the History of the Age of the Ignorant

نویسندگان [English]

  • Ghasem Faez 1
  • Muhammad Reza Shahrudi 1
  • Saeed Golabbakhash 2
1 Professor at University of Tehran
2 PhD student in Quranic sceinces and hadith
چکیده [English]

It is necessary in understanding and interpretation of the Quran to pay attention to the history especially the history of the Age of Ignorant as one of the most important evidence to understand the historical context. Age of ignorant has a crucial role in understanding and interpreting many verses and understanding and finding the roots of established and validated orders. Recognizing the different traditions and customs of the Age of Ignorant like the ritual traditions and customs and sacred rites of the Pilgrimage, social and family customs and traditions, and economic and business customs has a role in understanding and interpretation of the many verses involved. Being aware of the opinions, beliefs and religions of the Age Ignorant has a role in knowing the environment of the descendent of the Quran and understanding many verses of the Quran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • History
  • Interpretation
  • Age of ignorant age
  • The history of the age of ignorant
  • The role of the history of the age of ignorant in interpretation