رویکرد اندیشوران شیعه به مفهوم قوامیت مرد در آیۀ 34 سورۀ نساء

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ولی عصر رفسنجان

2 دانشگاه شیراز

چکیده

مهم‌ترین مستند برای ریاست مرد بر خانواده، آیۀ قوامیت (نساء/ 34) است که همواره مورد مناقشۀ محققان بوده است؛ چرا که صحبت از حقوق زنان، موضوعی رایج در محافل علمی و دانشگاهی بوده و هست و به ویژه با توجه به رواج جریان‌های دفاع از حقوق زنان، این رویکرد روندی رو به رشد را می‌پیماید. تحلیل‌های متفاوتی دربارۀ قوامیت مرد ارائه شده است؛ برخی آن را مدیریت و سرپرستی مرد بر خانواده دانسته و برخی دیگر ـ به ویژه در عصر اخیر و به دلیل رواج انگاره‌های دفاع از حقوق زن‌ـ این آیه را به مفهوم کارگزاری و خدمتگزاری مرد در خانواده تبیین کرده‌اند و تلاش گروهی نیز بر جمع بین این دو دیدگاه بوده است. نگارندگان با گردآوری دیدگاه‌های ارائه‌شده از ناحیۀ متفکران شیعی در این باره، به نقد و بررسی آن‌ها پرداخته و قوامیت را به عنوان «وظیفۀ مدیریت مرد در درون نهاد خانواده» تبیین کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات