دوره و شماره: دوره 14، شماره 26، آذر 1396، صفحه 1-284 

مقاله پژوهشی

جاهلیت عالمانه و شاخصه‌های آن در قرآن کریم

صفحه 3-28

سیدمحمد مرتضوی؛ سید زین العابدین صفوی؛ حسن نقی زاده


رهیافتی به رابطۀ فاصله با قافیه و سجع

صفحه 157-182

محمدعلی مهدوی راد؛ علی اصغر آخوندی


تحلیل و بررسی مبانی لغوی مصطفوی در «التحقیق فی کلمات القرآن الکریم»

صفحه 183-204

محمدحسن صالحی هفشجانی؛ جابر فراستی نیک؛ محمدهادی امین ناجی


بررسی معناشناختی «جعل امامت» (با تکیه بر اصل اصالت تعبیرهای قرآنی)

صفحه 205-234

محبوبه سقاب گندم آبادی؛ سیدحسین سیدی؛ محمدجواد عنایتی راد