انتخاب آگاهانۀ سرنوشت،سنّتی قرآنی در توقیعات امام زمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

سنت در فرهنگ قرآن، شیوه‌ای مبتنی بر حکمت و عدالت خداوند در ادارۀ نظام هستی است. شناخت سنت‌های الهی از جمله انتخابی بودن سرنوشت انسان، نقش زیادی در زندگی فردی و اجتماعی و نهایتاً بندگی و عبودیت انسان دارد. پژوهش این قواعد در توقیعات امام زمانu به مفهوم مجموعۀ نامه‌ها، گفتارها و تأییداتی که از ناحیۀ حضرت یا نایبان به اشاره و تأیید امام عصرu رسیده است، موضوعی سودمند، نو و فاقد پیشینه است. در قاموس الهی، اساس هلاکت و نجات انسان، وابسته به نوع انتخاب آگاهانه‌ای است که بر اساس سنت الهی، به انسان واگذار شده است. محور اصلی مقاله، پژوهش سنت مذکور در توقیعات و تطبیق آن در کلام معصومانM و مفسران است. انتخابی بودن سرنوشت انسان، قرآنی بودن محتوای توقیعات، یگانگی آثار معصومانM و ارتباط ژرف آنان به ویژه توقیعات با کلام الهی، از نتایج تحلیل و توصیف این تحقیق کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات