دوره و شماره: دوره 14، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-252 

مقاله پژوهشی

1. سلفی‌گری در رویکرد تفسیری ابن کثیر از شهرت تا واقعیت با محوریت مبحث توحید

صفحه 3-36

حمید ایماندار؛ محمدعلی رضایی کرمانی؛ حسن نقی زاده؛ عباس اسماعیلی زاده


3. بازنگری مبانی و روش تفسیر ادبی معاصر از منظر امین خولی

صفحه 61-90

محسن قاسمپور؛ اعظم پویازاده؛ محدثه ایمانی


5. چیستی و مختصات روح امری در قرآن

صفحه 115-140

کاوس روحی برندق؛ علی حاجی خانی؛ علی بیدسرخی