دوره و شماره: دوره 14، شماره 25، خرداد 1396، صفحه 1-252 

مقاله پژوهشی

سلفی‌گری در رویکرد تفسیری ابن کثیر از شهرت تا واقعیت با محوریت مبحث توحید

صفحه 3-36

حمید ایماندار؛ محمدعلی رضایی کرمانی؛ حسن نقی زاده؛ عباس اسماعیلی زاده


چیستی و مختصات روح امری در قرآن

صفحه 115-140

کاوس روحی برندق؛ علی حاجی خانی؛ علی بیدسرخی