بررسی مقایسه‌ای انجیل کودکی با قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه دامغان

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

«انجیل کودکی توماس» یکی از انجیل‌های غیر رسمی مسیحیت است که برخی شباهت‌های میان آن و قرآن کریم، شماری از خاورشناسان را بر آن داشته که پیامبر اکرمN برخی از آیات قرآن را از انجیل کودکی اقتباس نموده است. لذا این نوشتار در پاسخ به این مسئله سامان یافته است که میزان تشابهات و اختلافات میان انجیل کودکی با قرآن کریم به چه میزان است و آیا شباهتهای موجود بیانگر اقتباس قرآن از انجیل کودکی است یا خیر؟ بررسی مقایسه‌ای انجیل کودکی با قرآن کریم نشان می‌دهد که سخن گفتن در گهواره، شفا دادن بیماری برص و پیسی و نزول مائده آسمانی در شمار معجزاتی است که تنها در قرآن کریم آمده و در مقابل تمیز کردن آبهای رودخانه، افزودن بر مقدار اندک، افزودن درازای چوب، سالم گردانیدن کوزه شکسته و علم به الفبا و حروف، معجزاتی است که تنها در انجیل کودکی آمده است. ساختن پرنده از گل، شفا دادن بیمار، زنده کردن مرده و خبر دادن از غیب نیز مهمترین اشتراکات انجیل کودکی با قرآن کریم است. از سوی دیگر اشتمال این انجیل بر مطالبی چون ذکر پدر و برادر برای عیسیu ، نفرین، استهزاء و ناسزا گفتن به افراد توسط عیسیu و تفصیل داستانی و تکیه بر جزئیات که تأثیری در بعد هدایتی و تربیتی ندارد و نیز امی بودن پیامبر اکرمN و عدم ارتباط و عدم بهره‌گیری از افراد آگاه به کتب مقدس و تفاوت سبک بیانی و محتوایی قرآن با انجیل کودکی به خوبی گویای خاستگاه وحیانی قرآن و خاستگاه بشری در گزارش‌های انجیل کودکی است که رویکرد تقدس‌زدایی از سیمای حضرت عیسیu در این انجیل نمایان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Comparative Study of the Infancy Gospel of Thomas with the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Ali Mulla Kazemi 1
  • Sayyed Kamal Motamed Shariati 2
1 Assistant professor at University of Damghan
2 University of Isfahan
چکیده [English]

The Infancy Gospel of Thomas is one of informal gospels. Some similarities between it and the holy Quran make some orientalist believe that some verses of the holy Quran have been borrowed from the Infancy Gospel of Thomas by the holy prophet of Islam. Therefore, this note has been organized to answer this problem. How many are similarities and differences between the Infancy Gospel of Thomas and the holy Quran? Are the available dissimilarities showing that the holy Quran being borrowed from the Infancy Gospel of Thomas? The comparative study between the Infancy Gospel of Thomas and the holy Quran indicates that speaking in the cradle, curing patients with Vitiligo and sending down food from heaven are of miracles which are solely mentioned in the holy Quran and in contrast making the disturbed water pure and excellent and multiplying it, stretching wood, fixing the broken pitcher and knowing alphabet and letters are of miracles which are only expressed in the Infancy Gospel and forming sparrows from clay, healing the sick, raising the dead and informing ghayb (unseen) are of the most important similarities between the holy Quran and the Infancy Gospel. From the other side, this gospel including subjects such as stating parents for Jesus (p.b.u.h), cursing, scoffing and abusing people by Jesus and narrative detail and relying on details which have no role in the educational and guiding dimensions and also the holy prophet (p.b.u.h) being illiterate, having no relation with and not using the persons who knew the sacred texts and the difference between the expressive style and the content of the holy Quran with the Infancy Gospel clearly shows the divine origination of the noble Quran and man origination of the Infancy Gospel narrations. The approach of desacralization of Jesus in the Bible is seen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The noble Quran
  • The Infancy Gospel of Thomas
  • Prophet Jesus (p.b.u.h)
  • The approach of the desacralization
  • The content and speech style