تبیین شاخصه‌های نخبگی، استراتژی و بازتعریف آن از منظر قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری الهیات دانشگاه مازندران

2 دانشیار دانشگاه مازندران

چکیده

نخبه‌شناسی یکی از موضوعات راهبردی جهت رشد و توسعه هر جامعه‌ای است. قرآن کریم بنا به قاعده جهان‌شمولی، ویژگی هدایتی و تبیین موضوعات کلیدی، دارای سازوکاری جهت بیان مؤلفه‌های نخبگی می‌باشد. دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نخبه بر مبنای توانمندی‌ها و اثربخشی آن در جامعه و شاخصه‌های نخبگی بر اساس آموزه‌های وحیانی مورد نظر می‌باشد. این پژوهش از روش توصیفی ـ تحلیلی و با مطالعه متون دینی و جامعه‌شناسی انجام‌شده است. نخبگی در قرآن کریم بر خلاف فرهنگ غربی که بر پایه تفکر «اومانیستی» استوار شده، بر مبنای انتخاب بهتر «به‌گزینی» از هر حیث، در سایه «مدیریت توحیدی» و «اثربخشی» در جامعه پی‌ریزی شده است. بر اساس مؤلفه‌های فوق، سه سطح نازل، میانی و عالی برای نخبگان در قرآن کریم قابل تصور می‌باشد و طبق این شاخصه‌ها می‌توان بازتعریف «نخبه» را از منظر قرآن تبیین نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Characteristics of Elitism, Strategy and Redefining It from the Perspective of the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Behzad Bastami 1
  • Zeinab al-Sadat Hosseini 2
  • Habibollah Halimi Jelodar 2
  • Haidar Janalizadeh 2
1 PhD student of Theology at University of Mazandaran
2 Associate professor at University of Mazandaran
چکیده [English]

Elite studies are one of the strategic issues for the growth and development of any society. According to the universal rule, the Holy Quran has a guiding feature and explanation of vital issues, and has a mechanism for expressing the components of the elite. Achieving a comprehensive and complete definition of the elite based on its capabilities and effectiveness in society and the characteristics of the elite are based on the revealed revelatory teachings. This research has been done by descriptive-analytical method and by studying religious and sociological texts. Contrary to Western culture, which is based on “humanist” thought, elitism in the Holy Qur'an is based on a better choice in every way, in the shadow of “monotheistic management” and “effectiveness” in society and based on the above components, three levels of descending, middle and excellent for the elite in the Holy Quran can be imagined and according to these characteristics, the redefinition of “elite” from the perspective of the Qur'an can be explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elite
  • Better selection
  • Growth
  • Effectiveness