بایسته‌های مدیریتی در تبلیغ راهبردیِ کل‌نگراز منظر قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه قم

چکیده

قرآن کریم مهم‌ترین رسالت انبیاء الهی را ابلاغ و رساندن پیام دین می‌داند. توجه به شاخصه‌های قرآنی تبلیغ، مبین این نکته است که جریان تبلیغ، صرف اعلام و انتقال پیام نیست بلکه موفقیت آن حاصل نگاه عالمانه و راهبردی نسبت به ابعاد پیچیده تبلیغ و عناصر دخیل در آن است. بررسی آثار و اقدامات متعدد این حوزه نشان می‌دهد که منابع و رویکردهای موجود «غالباً به شیوه‌های تبلیغ فردی و تبیین الگوهای درون‌دینی» تمرکز داشته و به ندرت رویکرد جامع و دقیق نسبت به انسجام و پیوستگی اجزاء و ابعاد
مکمل آن ارائه می‌نماید. این پژوهش با توجه به معارف قرآن کریم و سیره عملی اهل بیت
M به بایسته‌هایی دست می‌یابد که توجه به آن می‌تواند منجر به تحول و تأثیرگذاری قابل توجه در جریان تبلیغ دین شود. ضرورت درک جامع از وجوه تمایز، اهداف و کارکردهای تبلیغ دین، اولویت‌بندی نظام موضوعات تبلیغ، ارائه طرح‌های جامع بلندمحور، طراحی نظام جامع مشارکت و نیز اجرای نظام جامع رصد و پایش مستمر تبلیغ از جمله این بایسته‌هاست. مبتنی بر تبلیغ راهبردیِ کل‌نگر، ترویج و نهادینه نمودن اصل دین در جامعه با نگاه‌های بخشی، جزئی‌نگر و اقدامات کوتاه‌مدت و مقطعی حاصل نخواهد شد؛ بلکه تمامی این اقدامات باید مبتنی بر بنیادهای اصیل دینی و بر محور ترسیم دقیق چشم‌اندازها، تبیین منطقی نقش و جایگاه هر یک از اجزاء، ابعاد و برنامه ریزی‌های همسو و هم‌جهت انجام پذیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Management Obligations in the Holistic Strategic Propagation from the Perspective of the Noble Quran

نویسندگان [English]

  • Muhammad Taqi Diyari Bidgoli
  • Muhammad Hadi Mofatteh
  • Nemat Allah Firouzi
Full professor at University of Qom
چکیده [English]

The noble Quran believes that one of the most important prophethood of the God’s prophets is the propagation and conveying of the religious message. Paying attention to the Quranic parameters of the propagation reveals that the propagation current is not merely to announce and convey the message but also its success depends on scholastic and strategic look to the complicated dimensions of the propagation and its effective factors. The examination of the effects and several measures in this field shows that the available sources and approaches have mostly focused on the individual propagation methods and the explanation of the textual patterns and it rarely presents a comprehensive and accurate approach proportion to the cohesion and linkage of components and its complementary proportions. This paper with considering the holy Quran teachings and the practical manner of Ahl al_Bayt achieves requirements that paying attention to them leads to the considerable evaluation and effectiveness in the process of the religious propagation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The noble Quran
  • The propagation of the religion
  • The management obligations
  • The holistic strategy