شواهد قرآنی روایات باب «کبر» اصول کافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم اسلامی رضوی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

چکیده

قبل از بررسی‌ِ جهت و دلالت روایت باید از اصل صدور آن از معصوم مطمئن شد و بی‌گمان عرضة روایات بر قرآن کریم کارسازترین تدبیر در حصول این اطمینان است. در این روش تأیید حدیث به وسیلة شواهد قرآنی حجتی بر صدور حدیث از معصوم می‌باشد و ناسازگاری با کتاب خدا دلیل اخلال در نظام صدور و نقل آن روایت است. اندیشمندان این روش را از جهات مختلف مورد بررسی قرار داده‌اند اما به دلیل کمی نمونه‌های عینی از روایات عرضه‌شده بر قرآن دیدگاه‌های متفاوتی را در مورد این معیار بیان داشته‌اند. نوشتار حاضر با عرضة روایات باب «کبر» کتاب شریف کافی بر قرآن، نمونه‌هایی ملموس را از روایات عرضه‌شده بر قرآن ارائه می‌دهد. در این باب 17 روایت وجود دارد که تنها یک روایت با شواهد قرآنی ناسازگار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Quranic Evidences of the Traditions of the Arrogance (Kibr) Chapter in Usul al-Kafi

نویسندگان [English]

  • Hasan Kharaghani 1
  • Seyyed Mahdi Khodaii 2
1 Associated professor at Razavi University
2 An MA of the Quran Sciences & Hadith
چکیده [English]

Before the examination of the channel and indication of the tradition (hadith), it should be studied the authenticity and reliability of the tradition transmission from the infallible. Undoubtedly, the best way to achieve this confidence is the reconciliation of the tradition with the noble Quran. In this method, the confirmation of the tradition by the Quranic verses is the reason that the tradition has been transmitted from the infallible and irreconcilable with the Book of God is the reason of the fault in transmitting system or reporting of the tradition. The scholars have studied this method from different aspects but because of few concrete instances of these traditions which reconciled with the Quran, they have stated different opinions in this criterion. The present paper with reconciliation of the tradition of arrogance chapter of the holy Kafi book with the Quran presents the understandable samples of these traditions. There are 17 traditions in this chapter which only one of them is not concurrence (or harmony) with the Quranic evidences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The critique of the Islamic tradition
  • The Quran interpretation (tafseer) by the Islamic traditions
  • Arrogance
  • Arrogant