تحلیل و بررسی روایات تفسیری دربارۀ عبداللّٰه بن سلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بر پایۀ روایات صحابه و تابعان و آرای مفسران، ابن سلام از احبار یهود که اوایل هجرت مسلمان شد، در 17 فقره از آیات، مورد تجلیل واقع شده که در برخی شأن نزول و در برخی مصداق آن پنداشته شده است. لیکن این اقوال از جهات گوناگون همچون تعدّد آیات شأن نزول برای یک واقعه، مکی بودن بسیاری از آیات تجلیل و مدنی بودن ایمان ابن سلام با عنایت به مردود بودن این قسم از آیات مستثنا، نقل برخی روایات از سوی خود ابن سلام و تجلیل از او در کنار کعب‌الاحبار، محدود بودن روایات تفسیری اصحاب و فقدان روایات تجلیل از ابن سلام به نقل از معصومانM، موجب سست شدن این اقوال گردیده است. از دیگرسو با استناد به گزارش‌های تاریخی که از تلاش حاکمیت برای فضیلت‌تراشی برای برخی عناصر همگام با خلفا همچون ابن سلام به منظور کاهش مقبولیت حضرت علی خبر می‌دهد، وضع این روایات پس از دوران پیامبرN آشکار می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات