دوره و شماره: دوره 13، شماره 24، دی 1395، صفحه 1-224 
نقد و بررسی روش آماری در تاریخ‌گذاری قرآن

صفحه 185-206

منصور پهلوان؛ ابراهیم اقبال؛ محمدعلی حیدری مزرعه آخوند


مطالب عمومی

چکیده انگلیسی

صفحه 213-224

علی برهانزهی سرحدی


چکیده عربی

صفحه 207-213

حمید عباس زاده