دوره و شماره: دوره 13، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-224 
9. نقد و بررسی روش آماری در تاریخ‌گذاری قرآن

صفحه 185-206

منصور پهلوان؛ ابراهیم اقبال؛ محمدعلی حیدری مزرعه آخوند


مطالب عمومی

10. چکیده انگلیسی

صفحه 213-224

علی برهانزهی سرحدی


11. چکیده عربی

صفحه 207-213

حمید عباس زاده