دوره و شماره: دوره 13، شماره 23، خرداد 1395، صفحه 1-208 

مقاله پژوهشی

فرایند شکل‌گیری نظام عمل صالح از منظر قرآن و روایات

صفحه 3-28

فاطمه مولودی؛ مرتضی ایروانی نجفی؛ سهیلا پیروز فر


الگویی قرآنی برای سنجش دینداری در ایران

صفحه 55-78

غلامرضا جمشیدیها؛ محمدباقر آخوندی


معناشناسی واژۀ «مجنون» در قرآن کریم

صفحه 107-128

سید محمود طیب حسینی؛ حامد شریفی نسب


گفتگوی خداوند با جهنّم؛ واقعیت یا تمثیل

صفحه 151-170

سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ حسن نقی زاده؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی