ملاک‌ها و انواع تطبیق قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

2 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

جری و تطبیق قرآن از جنبه‌های مختلف بررسی شده است؛ مبانی، کاربردها، نمونه‌ها و اقسام جری و تطبیق. اما در این میان ملاک درستی یا نادرستی کاربرد این قاعده تفسیری آن‌چنان که شایسته است، بررسی نشده است. نظر به اهمیت این قاعده و استفاده از این قاعده توسط همه گروه‌ها و فِرَق اسلامی مخالف با یکدیگر، ضرورت بررسی ملاک‌های جری و تطبیق روشن می‌شود. از آنجا که بیشتر جری و تطبیق‌های انجام‌شده توسط اهل بیتM و مفسران واقعی قرآن درباره خود یا دوستان یا دشمنان ایشان است، رضایت و محبت دو ملاک در بخش معرفتی اعتقادی و تطبیق آیات بر اهل بیتM مطرح و بررسی شده و ملاک مجالست، مشابهت و متابعت از ملاک‌های بخش اخلاقی ـ رفتاری در تطبیق‌های انجام‌شده بر دوستان و دشمنان اهل بیتM است که در این مقاله آمده است. این نوشتار به بررسی و اثبات این ملاک‌ها، همراه ذکر نمونه و دلیل برای هر ملاک پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criteria and Types of Application of the Qur'an

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mohaghegh 1
  • Kazem Ghazizadeh 2
1 Assistant professor at University of the Quran Sciences & Studies
2 Assistant professor at Tarbiat Modares University
چکیده [English]

The performance and application of the Qur'an have been studied from different angles. Fundamentals, applications, examples, and types of performance and application, but in the meantime the criterion for the correctness or incorrectness of this interpretive rule has not been properly examined. Based on the importance of this rule and the use of this rule by all opposing Islamic groups and sects, the need to examine the criteria for performance and implementation becomes clear. Since most of the performance and application made by the Ahl al-Bayt/People of the Household and the real commentators of the Qur'an are about themselves or their friends or enemies, the satisfaction and love of the two criteria in the epistemological section of belief and the application of verses to the Ahl al-Bayt  has been discussed and following, similarity, community, the criteria of the ethical-behavioral section in the implementation made to the friends and enemies of the Ahl al-Bayt which is stated in this article. This article examines and proves these criteria, along with mentioning the examples the reason for each criterion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance and application
  • Implementation criteria
  • Performance criteria
  • Performance types