بررسی جایگاه صلح فرهنگی در قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی

2 کارشناس ارشد ادیان و عرفان تطبیقی

چکیده

بر خلاف نگاه برخی منتقدان معاصر که ادیان را از عوامل اصلی بروز درگیری و مناقشات در تاریخ بشر، به ویژه در تاریخ معاصر می‌دانند، به نظر می‌رسد ادیان و متون مقدس آن‌ها می‌توانند در زمینة نفی خشونت و اهتمام در ایجاد صلح، نقشی کارساز داشته باشند. به طور خاص، برای دستیابی به راهکارهای متون مقدس در این زمینه، می‌توان از نظریات خشونت و صلح بهره برد تا چارچوبی مشخص تنظیم شود. جستار حاضر بر آن است تا از مجرای نظریات پیشتاز در این زمینه، به برخی آیات قرآنی‌ِ مرتبط، توجه کند. قرآن کریم در مقام منبع مهم معرفتی و نگرشی، در آیات خود به مخالفت با خشونت فرهنگی پرداخته و توصیه‌ها و قابلیت‌های مناسبی در برقراری صلح فرهنگی پیش داشته است. در زمینة صلح‌آفرینی فرهنگی نیز می‌توان بر عنصر همدلی متمرکز شد که قرآن کریم آن را بیش از هر چیز با زبان اشتراکات انسانی معرفی می‌کند؛ اشتراکاتی که می‌توانند در سه مقولة متافیزیکی، زیستی و تاریخی دسته‌بندی گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Examination of Cultural Peace Position in the Noble Quran

نویسندگان [English]

  • Mahdi Hasanzadeh 1
  • Rasoul Akbari Chaiichi 2
1 Assistant professor at Ferdowsi University
2 An MA of Religions & Comparative Mysticism
چکیده [English]

Contrary to the look of the contemporary criticizers, it seems that religions and holy texts could negate violence and have a crucial role to create peace. Specially, to access the opportunities which holy texts in this field have made before today’s men, violence and peace theories can be used to determine a specific framework. The present research tries to consider the Quran verses through the pioneering theories in this field. The noble Quran in his verses disagrees with cultural violence and gives recommendations and suitable access to set cultural peace. In the field of cultural peace creation can be centralized under the harmonious factor which the noble Quran states more than anything else in one-word language. The common bases are divided in to three categories: metaphysic, biological and historical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Johan Galtung
  • Cultural violence
  • Cultural peace
  • Murder
  • Retaliation
  • Verbal humanities