موضوعات = تفسیر
تعداد مقالات: 50
1. نقد رویکرد نصر حامد ابوزید در تفسیر علمی بر اساس دیدگاه آیةاللّه معرفت

دوره 16، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 233-258

حسین علوی مهر؛ عبداله جبرئیلی جلودار


2. خدای حاضر و پیوسته در آفرینش در نگاه قرآن و برهان

دوره 16، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 3-26

10.30513/qd.2019.278

محمدباقر سعیدی روشن


3. نقد و بررسی جبرگروی اقتصادی از دیدگاه قرآن

دوره 16، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 55-80

10.30513/qd.2019.280

جواد ایروانی؛ محمد امامی


4. نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری در آیات 279 بقره، 141 نساء و 83 قصص

دوره 16، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 155-180

عزیز خالقی بایگی؛ مصطفی رجائی پور؛ حسین احمری


5. مبانی و روش‌های تفسیری و نقش آن در تبیین مفهوم توحید

دوره 16، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 115-140

حمید ایماندار؛ حامد مصطفوی فرد


7. آرمان‌گرایی در عین واقع‌گرایی از منظر قرآن

دوره 16، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 175-198

10.30513/qd.2019.178

محمدابراهیم روشن ضمیر؛ علی عربی آیسک


9. پژوهشی در باب قاعدۀ اقدام متقابل بر اساس آیۀ 58 سورۀ انفال

دوره 16، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 199-222

حمیدرضا طوسی


10. رهیافتی نو بر حجیت خبر واحد در تفسیر(با تکیه بر دیدگاه شیخ طوسی)

دوره 16، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 251-276

10.30513/qd.2019.181

محمد امامی؛ مصطفی احمدی فر؛ فریدون عباسی


11. نگرش قرآنی بر اصول سیاسی پیامبر اسلام در مواجهه با اهل کتاب

دوره 15، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 3-26

غلامحسین اعرابی؛ حسن کاظمی نژاد


12. بررسی گرایش فلسفی ابن‌سینا در تفسیر سورۀ اخلاص (توحید)

دوره 15، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-104

ابوالقاسم خوشحال؛ علیرضا نجف زاده تربتی؛ حسن نقی زاده؛ سیدحسین سید موسوی


13. تحلیل و بررسی تطبیقی مستندات قرآنی حکم حکومتی در آرای تفسیری امام خمینی و شهید صدر

دوره 15، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 113-138

مجید بیگی؛ علی کربلایی پازوکی


14. اعتبار و رجحان تفسیر انفسی قرآن کریم

دوره 15، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 55-82

سید رضا مودب؛ اصغر مهری


15. ماهیت تفسیر انفسی قرآن کریم

دوره 15، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 83-112

اکرم حسین زاده؛ محمد شریفی


16. واکاوی تفسیر آیۀ حدّ سرقت به آیۀ أنّ المساجد لله (به عنوان یکی از مستندات روایی روش تفسیری قرآن به قرآن)

دوره 15، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 167-188

مهدی عبادی؛ سیدمحمد مرتضوی؛ محمدابراهیم روشن ضمیر


17. مستندات قرآنی روایات باب «صبر» اصول کافی

دوره 15، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 237-268

غلامرضا رئیسیان؛ حجت اله حکم آبادی


18. جاهلیت عالمانه و شاخصه‌های آن در قرآن کریم

دوره 14، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 3-28

سیدمحمد مرتضوی؛ سید زین العابدین صفوی؛ حسن نقی زاده


19. روش‌های اصلاحی در تربیت اخلاقی قرآن کریم

دوره 14، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 29-58

مصطفی احمدی فر؛ دادمحمد امیری


20. انتخاب آگاهانۀ سرنوشت،سنّتی قرآنی در توقیعات امام زمان

دوره 14، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 59-80

محمد میرزایی


21. رویکرد اندیشوران شیعه به مفهوم قوامیت مرد در آیۀ 34 سورۀ نساء

دوره 14، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 81-104

حامد مصطفوی فرد؛ حمید ایماندار


22. استدلال‌های صریح عقلی بر وجود خدا در قرآن

دوره 14، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 141-156

سیدعلی دلبری؛ محمداسحاق عارفی


23. سلفی‌گری در رویکرد تفسیری ابن کثیر از شهرت تا واقعیت با محوریت مبحث توحید

دوره 14، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 3-36

حمید ایماندار؛ محمدعلی رضایی کرمانی؛ حسن نقی زاده؛ عباس اسماعیلی زاده


24. جایگاه مبانی در نظریۀ تفسیری شیخ انصاری

دوره 14، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 37-60

علی راد؛ فضل الله غلامعلی تبار


25. بازنگری مبانی و روش تفسیر ادبی معاصر از منظر امین خولی

دوره 14، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 61-90

محسن قاسمپور؛ اعظم پویازاده؛ محدثه ایمانی