موضوعات = تفسیر
تعداد مقالات: 62
1. روش قرآن در ترغیب به عمل صالح از طریق تقویت انگاره‌های اعتقادی؛ مطالعه موردی تأثیر خداباوری بر صفح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.30513/qd.2021.2243.1455

غلامحسین گرامی؛ نرگس جعفری


2. پژوهشی در باره وقف در قرآن (بررسی شأن نزول آیات «بِرّ» و «قرض الحسن»)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1400

10.30513/qd.2021.2904.1606

سید محمد صادق موسوی؛ محمد علی رضائی اصفهانی؛ محمدابراهیم روشن ضمیر


3. تحلیل تفسیری فقهی شرطیت خوف نوعی در حرمت القاء در آیه تهلکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1400

10.30513/qd.2022.3089.1642

محمدحسن قاسمی؛ محمد امامی؛ مژگان ضیائی


4. بررسی تحلیلی آراء مفسران فریقین درمورد آیۀ «لا یُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُون‏» (انبیاء، 23)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1400

10.30513/qd.2022.3522.1753

خدیجه فریادرس؛ علیرضا طبیبی؛ ابوالفضل صفری؛ ایوب امرائی


5. بررسی تطبیقی رویکرد قرآن پژوهی «آمنه ودود» و «عایشه بنت الشاطی» (با تأکید بر مبانی و روش‌ها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1400

10.30513/qd.2022.2671.1551

ابراهیم ابراهیمی؛ فاطمه دست رنج


6. تشخیص نقش معنوی مضاف‌الیه در مصدرهای مضاف به فاعل یا مفعول و ترجمه فارسی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1401

10.30513/qd.2022.3495.1747

محمد رضا مزرعی فراهانی؛ عباس اسماعیلی زاده؛ مرتضی ایروانی نجفی


7. فرهنگ مقاومت، و فرایند مهندسی آن در جامعه بر اساسِ آموزه‌های قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1401

10.30513/qd.2022.2702.1562

حسین شاهبازپور؛ زهره اخوان مقدم؛ مهدی محمودی


8. فرایند گذار از نبوت انکاری به نبوت باوری در سیر نزول قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1401

10.30513/qd.2022.3600.1776

نرگس قاسمی فیروزآبادی؛ سیده وحیده رحیمی؛ محمد کاظم رحمان ستایش


9. بررسی و ارزیابی نظریات مفسران پیرامون «لسان عربی مبین» در قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

10.30513/qd.2022.3594.1774

نرگس بزرگخو؛ احمد کریمی


10. نظریه حرمت دفعی خمر از نگاه قرآن و روایات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

10.30513/qd.2022.3284.1687

یعقوب برزگرشانی؛ سیدمحمد نقیب؛ مهدی داوری


11. ظرفیت سنجی تفسیر موضوعی در تولید علوم انسانی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.30513/qd.2022.2935.1614

سیدمازیار حسینی؛ ابوالفضل خوش منش


12. واکاوی تأثیر نعمت‌شناسی بر هیجان‌های مثبت از منظر قرآن کریم

دوره 19، شماره 35، بهار و تابستان 1401، صفحه 3-31

10.30513/qd.2021.2853.1596

دادمحمد امیری؛ جلیل عابدی؛ سید محمود مرویان حسینی


13. خدای حاضر و پیوسته در آفرینش در نگاه قرآن و برهان

دوره 16، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 3-26

10.30513/qd.2019.278

محمدباقر سعیدی روشن


14. نقد و بررسی جبرگروی اقتصادی از دیدگاه قرآن

دوره 16، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 55-80

10.30513/qd.2019.280

جواد ایروانی؛ محمد امامی


15. نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری در آیات 279 بقره، 141 نساء و 83 قصص

دوره 16، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 155-180

عزیز خالقی بایگی؛ مصطفی رجائی پور؛ حسین احمری


16. نقد رویکرد نصر حامد ابوزید در تفسیر علمی بر اساس دیدگاه آیةاللّه معرفت

دوره 16، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 233-258

حسین علوی مهر؛ عبداله جبرئیلی جلودار


17. مبانی و روش‌های تفسیری و نقش آن در تبیین مفهوم توحید

دوره 16، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 115-140

حمید ایماندار؛ حامد مصطفوی فرد


18. آرمان‌گرایی در عین واقع‌گرایی از منظر قرآن

دوره 16، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 175-198

10.30513/qd.2019.178

محمدابراهیم روشن ضمیر؛ علی عربی آیسک


19. پژوهشی در باب قاعدۀ اقدام متقابل بر اساس آیۀ 58 سورۀ انفال

دوره 16، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 199-222

حمیدرضا طوسی


20. رهیافتی نو بر حجیت خبر واحد در تفسیر(با تکیه بر دیدگاه شیخ طوسی)

دوره 16، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 251-276

10.30513/qd.2019.181

محمد امامی؛ مصطفی احمدی فر؛ فریدون عباسی


23. نگرش قرآنی بر اصول سیاسی پیامبر اسلام در مواجهه با اهل کتاب

دوره 15، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 3-26

غلامحسین اعرابی؛ حسن کاظمی نژاد


24. بررسی گرایش فلسفی ابن‌سینا در تفسیر سورۀ اخلاص (توحید)

دوره 15، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-104

ابوالقاسم خوشحال؛ علیرضا نجف زاده تربتی؛ حسن نقی زاده؛ سیدحسین سید موسوی


25. اعتبار و رجحان تفسیر انفسی قرآن کریم

دوره 15، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 55-82

سید رضا مودب؛ اصغر مهری