موضوعات = تفسیر
تحلیل تفسیری فقهی شرطیت خوف نوعی در حرمت القاء در آیه تهلکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1400

10.30513/qd.2022.3089.1642

محمدحسن قاسمی؛ محمد امامی؛ مژگان ضیائی


بررسی تطبیقی رویکرد قرآن پژوهی «آمنه ودود» و «عایشه بنت الشاطی» (با تأکید بر مبانی و روش‌ها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1400

10.30513/qd.2022.2671.1551

ابراهیم ابراهیمی؛ فاطمه دست رنج


تشخیص نقش معنوی مضاف‌الیه در مصدرهای مضاف به فاعل یا مفعول و ترجمه فارسی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1401

10.30513/qd.2022.3495.1747

محمد رضا مزرعی فراهانی؛ عباس اسماعیلی زاده؛ مرتضی ایروانی نجفی


فرهنگ مقاومت، و فرایند مهندسی آن در جامعه بر اساسِ آموزه‌های قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1401

10.30513/qd.2022.2702.1562

حسین شاهبازپور؛ زهره اخوان مقدم؛ مهدی محمودی


فرایند گذار از نبوت انکاری به نبوت باوری در سیر نزول قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1401

10.30513/qd.2022.3600.1776

نرگس قاسمی فیروزآبادی؛ سیده وحیده رحیمی؛ محمد کاظم رحمان ستایش


بررسی و ارزیابی نظریات مفسران پیرامون «لسان عربی مبین» در قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

10.30513/qd.2022.3594.1774

نرگس بزرگخو؛ احمد کریمی


نظریه حرمت دفعی خمر از نگاه قرآن و روایات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

10.30513/qd.2022.3284.1687

یعقوب برزگرشانی؛ سیدمحمد نقیب؛ مهدی داوری


ظرفیت سنجی تفسیر موضوعی در تولید علوم انسانی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.30513/qd.2022.2935.1614

سیدمازیار حسینی؛ ابوالفضل خوش منش


تحلیل اجتماعیِ تأثیر کنشهای اخلاقی بر پیشرفتِ اجتماعی از دیدگاه قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.30513/qd.2023.4432.1969

سیدعلی نقی ایازی؛ سید محمود مرویان؛ سید علی نقی ایازی


تحلیل و بررسی آراء مفسران درباره «وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیمَ مَثَلًا»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.30513/qd.2023.4619.2011

حسین براتی؛ حسن نقی زاده؛ سهیلا پیروز فر


پژوهشی درباره وقف در قرآن (مطالعه موردی آیات «بِرّ» و «قرض حسن»)

دوره 19، شماره 36، آذر 1401، صفحه 3-24

10.30513/qd.2021.2904.1606

سیدمحمدصادق موسوی (نویسنده مسئول)؛ محمدعلی رضایی اصفهانی؛ محمدابراهیم روشن ضمیر


بررسی تحلیلی آراء مفسران فریقین در مورد آیۀ «لَا یُسْأَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَهُمْ یُسْأَلُونَ» (انبیاء/ 23)

دوره 19، شماره 36، آذر 1401، صفحه 267-290

10.30513/qd.2022.3522.1753

علیرضا طبیبی (نویسنده مسئول)؛ ایوب امرائی؛ خدیجه فریادرس؛ ابوالفضل صفری


واکاوی تأثیر نعمت‌شناسی بر هیجان‌های مثبت از منظر قرآن کریم

دوره 19، شماره 35، فروردین 1401، صفحه 3-31

10.30513/qd.2021.2853.1596

دادمحمد امیری؛ جلیل عابدی؛ سید محمود مرویان حسینی


نقد و بررسی جبرگروی اقتصادی از دیدگاه قرآن

دوره 16، شماره 30، آبان 1398، صفحه 55-80

10.30513/qd.2019.280

جواد ایروانی؛ محمد امامی


نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری در آیات 279 بقره، 141 نساء و 83 قصص

دوره 16، شماره 30، آبان 1398، صفحه 155-180

عزیز خالقی بایگی؛ مصطفی رجائی پور؛ حسین احمری


نقد رویکرد نصر حامد ابوزید در تفسیر علمی بر اساس دیدگاه آیةاللّه معرفت

دوره 16، شماره 30، آبان 1398، صفحه 233-258

حسین علوی مهر؛ عبداله جبرئیلی جلودار


مبانی و روش‌های تفسیری و نقش آن در تبیین مفهوم توحید

دوره 16، شماره 29، اردیبهشت 1398، صفحه 115-140

حمید ایماندار؛ حامد مصطفوی فرد


آرمان‌گرایی در عین واقع‌گرایی از منظر قرآن

دوره 16، شماره 29، اردیبهشت 1398، صفحه 175-198

10.30513/qd.2019.178

محمدابراهیم روشن ضمیر؛ علی عربی آیسک


رهیافتی نو بر حجیت خبر واحد در تفسیر(با تکیه بر دیدگاه شیخ طوسی)

دوره 16، شماره 29، اردیبهشت 1398، صفحه 251-276

10.30513/qd.2019.181

محمد امامی؛ مصطفی احمدی فر؛ فریدون عباسی


نگرش قرآنی بر اصول سیاسی پیامبر اسلام در مواجهه با اهل کتاب

دوره 15، شماره 28، بهمن 1397، صفحه 3-26

غلامحسین اعرابی؛ حسن کاظمی نژاد