نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزوبل کاربست رویکرد «ساختار شناختی» در روش‌های آموزشی قرآن در راستای یادگیری معنادار [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 197-222]
 • آیات الاحکام مراد از قرائت قرآن در آیه آخر سوره مزّمّل و حکم شرعی آن [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 309-328]
 • آیات نهی از تعجیل بررسی و نقد آراء تفسیری پیرامون «آیات نهی از تعجیل در امر وحی» [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 279-308]
 • آیةاللّه ملکی میانجی قلمرو حجیت عقل منبع در تفسیر قرآن با تأکید بر تفسیر مناهج البیان [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 215-240]

ا

 • ابن تیمیه بررسی تطبیقی «اِسماع و سماع موتی» در تفاسیر فریقین [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 163-187]
 • ابوالقاسم کعبی بلخی پژوهشی تحلیلی در دیدگاه‌های تفسیری ابوالقاسم کعبی بلخی [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 223-250]
 • ادبی روش و الگوی نویورت در تبیین فرایند ارتباطی قرآن [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 169-196]
 • استعاره جهتی تحلیلی معناشناختی از امنیت در قرآن کریم مبتنی بر نظریه استعاره‌های جهتی [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 3-30]
 • استعاره مفهومی تحلیلی معناشناختی از امنیت در قرآن کریم مبتنی بر نظریه استعاره‌های جهتی [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 3-30]
 • استعاره مفهومی ساختار و نتایج استعاره مفهومی بهشت در قرآن کریم [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 89-112]
 • اسلام جایگاه نیازهای اولیه و اساسی انسان در آیات قرآن با نگاهی به نظریه یوهان گالتونگ در مقولۀ صلح و خشونت [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 31-52]
 • اعجاز ادبی اعتبارسنجی نظریه اعجاز روان‌شناختی قرآن با تأکید بر آراء امین خولی [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 263-282]
 • اعجاز روان‌شناختی اعتبارسنجی نظریه اعجاز روان‌شناختی قرآن با تأکید بر آراء امین خولی [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 263-282]
 • اقتصاد نگرشی قرآنی به مفهوم «امنیت اقتصادی» و ترسیم نظام آسیب‌شناسی و تأمین آن [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 57-87]
 • اقتصاد اسلامی نگرشی قرآنی به مفهوم «امنیت اقتصادی» و ترسیم نظام آسیب‌شناسی و تأمین آن [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 57-87]
 • اقناع بررسی شیوه‌های اقناع و مجاب‌سازی در قرآن کریم دربارۀ موضوع قیامت [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 81-110]
 • التفسیر المنیر بررسی تطبیقی تحلیلی رهبری و شروط آن در دو تفسیر «المنیر» و «من وحی القرآن» [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 33-55]
 • امنیت نگرشی قرآنی به مفهوم «امنیت اقتصادی» و ترسیم نظام آسیب‌شناسی و تأمین آن [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 57-87]
 • امنیت اقتصادی نگرشی قرآنی به مفهوم «امنیت اقتصادی» و ترسیم نظام آسیب‌شناسی و تأمین آن [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 57-87]
 • امین خولی اعتبارسنجی نظریه اعجاز روان‌شناختی قرآن با تأکید بر آراء امین خولی [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 263-282]
 • انفعالات نفس پژوهشی بر مفهوم هیجان در آیات قرآن کریم و رابطه آن با رشد [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 3-32]
 • اِسماع اموات بررسی تطبیقی «اِسماع و سماع موتی» در تفاسیر فریقین [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 163-187]
 • ایمان تبیینی غیر امیدبخش از معاد مبتنی بر معادل‌انگاری رجاء با تصدیق در آیۀ 7 سورۀ یونس [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 251-278]

ب

 • بروز هیجان پژوهشی بر مفهوم هیجان در آیات قرآن کریم و رابطه آن با رشد [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 3-32]
 • بستر تاریخی روش و الگوی نویورت در تبیین فرایند ارتباطی قرآن [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 169-196]
 • بهشت ساختار و نتایج استعاره مفهومی بهشت در قرآن کریم [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 89-112]
 • بینامتنیت روش و الگوی نویورت در تبیین فرایند ارتباطی قرآن [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 169-196]

ت

 • تأمین اجتماعی مفهوم‌شناسی نظام قرآن‌بنیان تأمین اجتماعی با تأکید بر مفهوم حیات طیبه [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 53-80]
 • تأویل بررسی انتقادی دیدگاه آیةاللّٰه معرفت پیرامون تفسیر عرفانی [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 241-262]
 • تاریخیت ساختار و نتایج استعاره مفهومی بهشت در قرآن کریم [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 89-112]
 • تحلیل تاریخی الگوی عوامل مؤثر در سیر نگارش‌های علوم قرآن (قرن 6 تا 10) در قالب نظریه مبنایی [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 139-168]
 • تحکیم ساختار شناختی کاربست رویکرد «ساختار شناختی» در روش‌های آموزشی قرآن در راستای یادگیری معنادار [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 197-222]
 • تداعی معانی بررسی انتقادی دیدگاه آیةاللّٰه معرفت پیرامون تفسیر عرفانی [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 241-262]
 • تصدیق تبیینی غیر امیدبخش از معاد مبتنی بر معادل‌انگاری رجاء با تصدیق در آیۀ 7 سورۀ یونس [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 251-278]
 • تطور نگارش‌ها الگوی عوامل مؤثر در سیر نگارش‌های علوم قرآن (قرن 6 تا 10) در قالب نظریه مبنایی [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 139-168]
 • تفاسیر معاصر مختصات تفسیر عصری در تفاسیر ترتیبی معاصر [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 283-308]
 • تفسیر اجتهادی قلمرو حجیت عقل منبع در تفسیر قرآن با تأکید بر تفسیر مناهج البیان [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 215-240]
 • تفسیر به رأی بررسی انتقادی دیدگاه آیةاللّٰه معرفت پیرامون تفسیر عرفانی [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 241-262]
 • تفسیر ترتیبی مختصات تفسیر عصری در تفاسیر ترتیبی معاصر [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 283-308]
 • تفسیر تطبیقی بررسی تطبیقی تحلیلی رهبری و شروط آن در دو تفسیر «المنیر» و «من وحی القرآن» [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 33-55]
 • تفسیر عرفانی بررسی انتقادی دیدگاه آیةاللّٰه معرفت پیرامون تفسیر عرفانی [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 241-262]
 • تفسیر عصری مختصات تفسیر عصری در تفاسیر ترتیبی معاصر [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 283-308]
 • تفسیر قرآن نقد و تحلیل دیدگاه‌ها در آیه «لَتَرْکَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ» و فهم آن بر پایه تئوری چندمعنایی [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 113-137]
 • تفسیر قرآن پژوهشی تحلیلی در دیدگاه‌های تفسیری ابوالقاسم کعبی بلخی [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 223-250]
 • تناسب سوره‌های قرآن الگویی در تحول دانش تناسب سور؛ مطالعه موردی تناسب سور فتح و محمد [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 111-138]

ج

 • جرج لیکاف ساختار و نتایج استعاره مفهومی بهشت در قرآن کریم [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 89-112]
 • جهات ستّه تحلیلی معناشناختی از امنیت در قرآن کریم مبتنی بر نظریه استعاره‌های جهتی [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 3-30]

چ

 • چندمعنایی نقد و تحلیل دیدگاه‌ها در آیه «لَتَرْکَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ» و فهم آن بر پایه تئوری چندمعنایی [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 113-137]

ح

 • حجیت قلمرو حجیت عقل منبع در تفسیر قرآن با تأکید بر تفسیر مناهج البیان [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 215-240]
 • حیات طیبه مفهوم‌شناسی نظام قرآن‌بنیان تأمین اجتماعی با تأکید بر مفهوم حیات طیبه [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 53-80]

خ

 • خشونت جایگاه نیازهای اولیه و اساسی انسان در آیات قرآن با نگاهی به نظریه یوهان گالتونگ در مقولۀ صلح و خشونت [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 31-52]

د

 • دلالت التزامی غیر بیّن بررسی انتقادی دیدگاه آیةاللّٰه معرفت پیرامون تفسیر عرفانی [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 241-262]
 • دیدگاه‌های تفسیری پژوهشی تحلیلی در دیدگاه‌های تفسیری ابوالقاسم کعبی بلخی [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 223-250]

ر

 • رجاء تبیینی غیر امیدبخش از معاد مبتنی بر معادل‌انگاری رجاء با تصدیق در آیۀ 7 سورۀ یونس [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 251-278]
 • رهبری بررسی تطبیقی تحلیلی رهبری و شروط آن در دو تفسیر «المنیر» و «من وحی القرآن» [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 33-55]
 • روابط متنی الگویی در تحول دانش تناسب سور؛ مطالعه موردی تناسب سور فتح و محمد [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 111-138]
 • روش تطبیق و مقایسه درآمدی بر برخی از مهم‌ترین روش‌های قرآن‌پژوهیِ مستشرقان (با تأکید بر حوزه ایالات متحده آمریکا) [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 139-161]
 • روش نقد تاریخی درآمدی بر برخی از مهم‌ترین روش‌های قرآن‌پژوهیِ مستشرقان (با تأکید بر حوزه ایالات متحده آمریکا) [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 139-161]
 • روش پدیدارشناسی درآمدی بر برخی از مهم‌ترین روش‌های قرآن‌پژوهیِ مستشرقان (با تأکید بر حوزه ایالات متحده آمریکا) [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 139-161]
 • روش‌ها و گرایش‌های تفسیری پژوهشی تحلیلی در دیدگاه‌های تفسیری ابوالقاسم کعبی بلخی [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 223-250]
 • روش‌های قرآن‌پژوهی مستشرقان درآمدی بر برخی از مهم‌ترین روش‌های قرآن‌پژوهیِ مستشرقان (با تأکید بر حوزه ایالات متحده آمریکا) [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 139-161]

ز

 • زبان قرآن تحلیلی معناشناختی از امنیت در قرآن کریم مبتنی بر نظریه استعاره‌های جهتی [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 3-30]
 • زیارت تحلیل پیشنهاد ساخت «بنا» و «مسجد» بر اصحاب کهف از دیدگاه فریقین (و ارتباط آن با مسئله ساخت قبور صالحان و مسئله زیارت) [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 189-214]

س

 • ساختارشناسی قرآن الگویی در تحول دانش تناسب سور؛ مطالعه موردی تناسب سور فتح و محمد [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 111-138]
 • ساختن قبور تحلیل پیشنهاد ساخت «بنا» و «مسجد» بر اصحاب کهف از دیدگاه فریقین (و ارتباط آن با مسئله ساخت قبور صالحان و مسئله زیارت) [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 189-214]
 • سماع اموات بررسی تطبیقی «اِسماع و سماع موتی» در تفاسیر فریقین [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 163-187]
 • سوره انشقاق نقد و تحلیل دیدگاه‌ها در آیه «لَتَرْکَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ» و فهم آن بر پایه تئوری چندمعنایی [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 113-137]
 • سوره فتح الگویی در تحول دانش تناسب سور؛ مطالعه موردی تناسب سور فتح و محمد [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 111-138]
 • سوره محمد الگویی در تحول دانش تناسب سور؛ مطالعه موردی تناسب سور فتح و محمد [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 111-138]
 • سوره مزمل مراد از قرائت قرآن در آیه آخر سوره مزّمّل و حکم شرعی آن [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 309-328]
 • سوره کهف تحلیل پیشنهاد ساخت «بنا» و «مسجد» بر اصحاب کهف از دیدگاه فریقین (و ارتباط آن با مسئله ساخت قبور صالحان و مسئله زیارت) [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 189-214]
 • سیاق تحلیل پیشنهاد ساخت «بنا» و «مسجد» بر اصحاب کهف از دیدگاه فریقین (و ارتباط آن با مسئله ساخت قبور صالحان و مسئله زیارت) [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 189-214]

ش

 • شروط رهبری بررسی تطبیقی تحلیلی رهبری و شروط آن در دو تفسیر «المنیر» و «من وحی القرآن» [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 33-55]

ص

 • صلح جایگاه نیازهای اولیه و اساسی انسان در آیات قرآن با نگاهی به نظریه یوهان گالتونگ در مقولۀ صلح و خشونت [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 31-52]

ع

 • عصری‌گرایی مختصات تفسیر عصری در تفاسیر ترتیبی معاصر [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 283-308]
 • عقل منبع قلمرو حجیت عقل منبع در تفسیر قرآن با تأکید بر تفسیر مناهج البیان [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 215-240]
 • علم حضوری بررسی و نقد آراء تفسیری پیرامون «آیات نهی از تعجیل در امر وحی» [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 279-308]
 • علوم قرآن الگوی عوامل مؤثر در سیر نگارش‌های علوم قرآن (قرن 6 تا 10) در قالب نظریه مبنایی [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 139-168]
 • عواطف پژوهشی بر مفهوم هیجان در آیات قرآن کریم و رابطه آن با رشد [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 3-32]
 • عوامل تأثیرگذار الگوی عوامل مؤثر در سیر نگارش‌های علوم قرآن (قرن 6 تا 10) در قالب نظریه مبنایی [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 139-168]

ف

 • فراموشی وحی بررسی و نقد آراء تفسیری پیرامون «آیات نهی از تعجیل در امر وحی» [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 279-308]
 • فرایند ارتباطی روش و الگوی نویورت در تبیین فرایند ارتباطی قرآن [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 169-196]

ق

 • قرآن بررسی شیوه‌های اقناع و مجاب‌سازی در قرآن کریم دربارۀ موضوع قیامت [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 81-110]
 • قرآن کاربست رویکرد «ساختار شناختی» در روش‌های آموزشی قرآن در راستای یادگیری معنادار [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 197-222]
 • قرآن جایگاه نیازهای اولیه و اساسی انسان در آیات قرآن با نگاهی به نظریه یوهان گالتونگ در مقولۀ صلح و خشونت [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 31-52]
 • قرآن روش و الگوی نویورت در تبیین فرایند ارتباطی قرآن [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 169-196]
 • قرآن ساختار و نتایج استعاره مفهومی بهشت در قرآن کریم [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 89-112]
 • قرآن درآمدی بر برخی از مهم‌ترین روش‌های قرآن‌پژوهیِ مستشرقان (با تأکید بر حوزه ایالات متحده آمریکا) [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 139-161]
 • قرآن اعتبارسنجی نظریه اعجاز روان‌شناختی قرآن با تأکید بر آراء امین خولی [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 263-282]
 • قرآن کریم نگرشی قرآنی به مفهوم «امنیت اقتصادی» و ترسیم نظام آسیب‌شناسی و تأمین آن [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 57-87]
 • قرائت قرآن مراد از قرائت قرآن در آیه آخر سوره مزّمّل و حکم شرعی آن [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 309-328]
 • قرن 6 تا 10 الگوی عوامل مؤثر در سیر نگارش‌های علوم قرآن (قرن 6 تا 10) در قالب نظریه مبنایی [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 139-168]
 • قیام اللیل مراد از قرائت قرآن در آیه آخر سوره مزّمّل و حکم شرعی آن [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 309-328]
 • قیامت بررسی شیوه‌های اقناع و مجاب‌سازی در قرآن کریم دربارۀ موضوع قیامت [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 81-110]

ک

 • کنترل هیجان پژوهشی بر مفهوم هیجان در آیات قرآن کریم و رابطه آن با رشد [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 3-32]

گ

 • گفتمان بررسی شیوه‌های اقناع و مجاب‌سازی در قرآن کریم دربارۀ موضوع قیامت [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 81-110]

م

 • مجاب‌سازی بررسی شیوه‌های اقناع و مجاب‌سازی در قرآن کریم دربارۀ موضوع قیامت [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 81-110]
 • محمدهادی معرفت بررسی انتقادی دیدگاه آیةاللّٰه معرفت پیرامون تفسیر عرفانی [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 241-262]
 • مردگان بررسی تطبیقی «اِسماع و سماع موتی» در تفاسیر فریقین [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 163-187]
 • مسجد تحلیل پیشنهاد ساخت «بنا» و «مسجد» بر اصحاب کهف از دیدگاه فریقین (و ارتباط آن با مسئله ساخت قبور صالحان و مسئله زیارت) [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 189-214]
 • مطالعه تطبیقی تحلیل پیشنهاد ساخت «بنا» و «مسجد» بر اصحاب کهف از دیدگاه فریقین (و ارتباط آن با مسئله ساخت قبور صالحان و مسئله زیارت) [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 189-214]
 • معاد تبیینی غیر امیدبخش از معاد مبتنی بر معادل‌انگاری رجاء با تصدیق در آیۀ 7 سورۀ یونس [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 251-278]
 • معناشناسی شناختی تحلیلی معناشناختی از امنیت در قرآن کریم مبتنی بر نظریه استعاره‌های جهتی [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 3-30]
 • مفهوم‌شناسی مفهوم‌شناسی نظام قرآن‌بنیان تأمین اجتماعی با تأکید بر مفهوم حیات طیبه [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 53-80]
 • من وحی القرآن بررسی تطبیقی تحلیلی رهبری و شروط آن در دو تفسیر «المنیر» و «من وحی القرآن» [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 33-55]
 • مناهج البیان قلمرو حجیت عقل منبع در تفسیر قرآن با تأکید بر تفسیر مناهج البیان [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 215-240]
 • مکتب تفکیک قلمرو حجیت عقل منبع در تفسیر قرآن با تأکید بر تفسیر مناهج البیان [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 215-240]

ن

 • نزول دفعی بررسی و نقد آراء تفسیری پیرامون «آیات نهی از تعجیل در امر وحی» [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 279-308]
 • نظام قرآن‌بنیان مفهوم‌شناسی نظام قرآن‌بنیان تأمین اجتماعی با تأکید بر مفهوم حیات طیبه [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 53-80]
 • نظریه مبنایی الگوی عوامل مؤثر در سیر نگارش‌های علوم قرآن (قرن 6 تا 10) در قالب نظریه مبنایی [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 139-168]
 • نویورت روش و الگوی نویورت در تبیین فرایند ارتباطی قرآن [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 169-196]
 • نیازهای اولیه جایگاه نیازهای اولیه و اساسی انسان در آیات قرآن با نگاهی به نظریه یوهان گالتونگ در مقولۀ صلح و خشونت [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 31-52]

و

 • واجبات نماز مراد از قرائت قرآن در آیه آخر سوره مزّمّل و حکم شرعی آن [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 309-328]
 • وحی بررسی و نقد آراء تفسیری پیرامون «آیات نهی از تعجیل در امر وحی» [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 279-308]
 • وهابیت بررسی تطبیقی «اِسماع و سماع موتی» در تفاسیر فریقین [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 163-187]
 • وهابیت تحلیل پیشنهاد ساخت «بنا» و «مسجد» بر اصحاب کهف از دیدگاه فریقین (و ارتباط آن با مسئله ساخت قبور صالحان و مسئله زیارت) [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 189-214]

ه

 • هابرماس روش و الگوی نویورت در تبیین فرایند ارتباطی قرآن [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 169-196]
 • هیجان پژوهشی بر مفهوم هیجان در آیات قرآن کریم و رابطه آن با رشد [دوره 18، شماره 33، 1400، صفحه 3-32]

ی

 • یادگیری معنادار کاربست رویکرد «ساختار شناختی» در روش‌های آموزشی قرآن در راستای یادگیری معنادار [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 197-222]
 • یوهان گالتونگ جایگاه نیازهای اولیه و اساسی انسان در آیات قرآن با نگاهی به نظریه یوهان گالتونگ در مقولۀ صلح و خشونت [دوره 18، شماره 34، 1400، صفحه 31-52]