دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مطالب عمومی

فرم تعارض منافع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399


فرم تعهدنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399


تصویر پروانه انتشار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401


تصویر رتبه علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401


مقاله پژوهشی

تحلیل نشانه‌شناختی «اسراف و اقتار» در آیه 67 سورة فرقان بر اساس مربع گریماس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.30513/qd.2023.4161.1913

آزاده عباسی؛ فاضله میرغفوریان


تحلیل و بررسی آراء مفسران درباره «وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیمَ مَثَلًا»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.30513/qd.2023.4619.2011

حسین براتی؛ حسن نقی زاده؛ سهیلا پیروز فر


اعتقاد به عاملیت الهی و عدم تنافی آن با قوانین حاکم برطبیعت با رویکردی تطبیقی بر دعا از منظر قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

10.30513/qd.2023.3982.1872

مهدی همتیان؛ مهدی اخلاصی؛ علیرضا مجدآرا


راههای تبیین مجملات قرآنی از نگاه اصولیان و قرآن‌پژوهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

10.30513/qd.2022.4675.2025

حسن خرقانی؛ سید محمود مرویان حسینی؛ حمزه قویدل


مبانی و ادله قرآنی داوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

10.30513/qd.2023.4437.1970

حسین هوشمند فیروزآبادی؛ علی جعفری؛ علی محمد حکیمیان