دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مطالب عمومی

فرم تعارض منافع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399


فرم تعهدنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399


تصویر پروانه انتشار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401


تصویر رتبه علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401


مقاله پژوهشی

تحلیل تفسیری فقهی شرطیت خوف نوعی در حرمت القاء در آیه تهلکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1400

10.30513/qd.2022.3089.1642

محمدحسن قاسمی؛ محمد امامی؛ مژگان ضیائی


بررسی تطبیقی رویکرد قرآن پژوهی «آمنه ودود» و «عایشه بنت الشاطی» (با تأکید بر مبانی و روش‌ها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1400

10.30513/qd.2022.2671.1551

ابراهیم ابراهیمی؛ فاطمه دست رنج


انسجام متنی سوره‌‌های شمس و لیل بر پایه فرایند حلقه‌های معنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.30513/qd.2022.3956.1866

اباذر کافی موسوی


تشخیص نقش معنوی مضاف‌الیه در مصدرهای مضاف به فاعل یا مفعول و ترجمه فارسی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1401

10.30513/qd.2022.3495.1747

محمد رضا مزرعی فراهانی؛ عباس اسماعیلی زاده؛ مرتضی ایروانی نجفی


فرهنگ مقاومت، و فرایند مهندسی آن در جامعه بر اساسِ آموزه‌های قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1401

10.30513/qd.2022.2702.1562

حسین شاهبازپور؛ زهره اخوان مقدم؛ مهدی محمودی


استنتاج شیوه ‏های تربیت دینی در حوزه اعتقادات از طریق ماهیت دین در قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1401

10.30513/qd.2022.3563.1768

مهرناز دنبلی؛ خسرو باقری نوع پرست؛ سید محسن میرباقری؛ محمود عبایی کوپایی


فرایند گذار از نبوت انکاری به نبوت باوری در سیر نزول قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1401

10.30513/qd.2022.3600.1776

نرگس قاسمی فیروزآبادی؛ سیده وحیده رحیمی؛ محمد کاظم رحمان ستایش


بررسی و ارزیابی نظریات مفسران پیرامون «لسان عربی مبین» در قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

10.30513/qd.2022.3594.1774

نرگس بزرگخو؛ احمد کریمی


نظریه حرمت دفعی خمر از نگاه قرآن و روایات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

10.30513/qd.2022.3284.1687

یعقوب برزگرشانی؛ سیدمحمد نقیب؛ مهدی داوری


ظرفیت سنجی تفسیر موضوعی در تولید علوم انسانی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.30513/qd.2022.2935.1614

سیدمازیار حسینی؛ ابوالفضل خوش منش


نقد و بررسی تعامل فریقین با روایات فضائل سُوَر بر اساس قاعده تسامح در ادله سنن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

10.30513/qd.2022.3527.1755

البرز محقق گرفمی؛ سیدعلی دلبری