دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مطالب عمومی

1. فرم تعارض منافع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399


2. فرم تعهدنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399


مقاله پژوهشی

3. عوامل پیدایش دو پدیده ما تأخر حکمه عن نزوله و ما تأخر نزوله عن حکمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.30513/qd.2021.2246.1456

محمد علی حیدری مزرعه آخوند؛ بمانعلی دهقان منگابادی


4. مؤلفه‌های شناسای داده‌های تمدنی قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.30513/qd.2021.1893.1384

سعید بهمنی؛ محمد علی محمدی


5. نقد شخصیت‌پردازی ساره در برابر هاجر و مهاجرت به حجاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.30513/qd.2021.2399.1481

مریم رستگار؛ علی پیرهادی؛ ولی اله نقی پورفر


6. مقایسه مفهوم قرآنی تفضیل با مفهوم تبعیض در علوم اجتماعی و استلزامات آن در مباحث جنسیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.30513/qd.2021.1925.1387

علی صفری؛ محمدمهدی غریبی؛ محمدعلی مهدوی راد


7. روش قرآن در ترغیب به عمل صالح از طریق تقویت انگاره‌های اعتقادی؛ مطالعه موردی تأثیر خداباوری بر صفح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.30513/qd.2021.2243.1455

غلامحسین گرامی؛ نرگس جعفری


8. تبیین ضرورت و چرایی توکل به خداوند متعال بر مبنای تحلیل محتوای آیات قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.30513/qd.2021.1367

معصومه السادات سعیدی حسینی؛ محمد عترت دوست؛ فتحیه فتاحی زاده


9. گفتمان کاوی تطبیقیِ متن به مثابه تحلیلِ جامعِ قرآن و مطالعاتِ قرآنی (موردکاوی آیه 30و31 سوره نور و تفاسیرمنتخب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

10.30513/qd.2021.1822.1374

سعیده ممیزی؛ سیدحسین سیدی؛ احمدرضا حیدریان شهری


10. واکاوی قدرت نرم قرآن به‌مَثابه گونه‌ای از اعجاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

10.30513/qd.2021.779.1167

زهرا ابراهیمی محمدیه؛ سیدمحمدعلی ایازی؛ جعفر نکونام


11. واکاوی مدارک قاعده جَبّ با تاکید بر نگره تفسیر تسنیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1400

10.30513/qd.2022.2879.1600

علی زنگنه ابراهیمی


12. پژوهشی در باره وقف در قرآن (بررسی شأن نزول آیات «بِرّ» و «قرض الحسن»)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1400

10.30513/qd.2021.2904.1606

سید محمد صادق موسوی؛ محمد علی رضائی اصفهانی؛ محمدابراهیم روشن ضمیر


13. تحلیل تفسیری فقهی شرطیت خوف نوعی در حرمت القاء در آیه تهلکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1400

10.30513/qd.2022.3089.1642

محمدحسن قاسمی؛ محمد امامی؛ مژگان ضیائی


14. بررسی تحلیلی آراء مفسران فریقین درمورد آیۀ «لا یُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُون‏» (انبیاء، 23)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1400

10.30513/qd.2022.3522.1753

خدیجه فریادرس؛ علیرضا طبیبی؛ ابوالفضل صفری؛ ایوب امرائی


15. بررسی تطبیقی رویکرد قرآن پژوهی «آمنه ودود» و «عایشه بنت الشاطی» (با تأکید بر مبانی و روش‌ها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1400

10.30513/qd.2022.2671.1551

ابراهیم ابراهیمی؛ فاطمه دست رنج


16. نماد و نقش آن در فرازمانی بودن قصه‌های قرآنی (مطالعه موردی داستان حضرت موسی علیه السلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

10.30513/qd.2021.3519.1752

حسن خرقانی؛ علی خیاط؛ محمد ظاهر قربانی


17. انسجام متنی سوره‌‌های شمس و لیل بر پایه فرایند حلقه‌های معنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.30513/qd.2022.3956.1866

اباذر کافی موسوی


18. تشخیص نقش معنوی مضاف‌الیه در مصدرهای مضاف به فاعل یا مفعول و ترجمه فارسی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1401

10.30513/qd.2022.3495.1747

محمد رضا مزرعی فراهانی؛ عباس اسماعیلی زاده؛ مرتضی ایروانی نجفی


19. فرهنگ مقاومت، و فرایند مهندسی آن در جامعه بر اساسِ آموزه‌های قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1401

10.30513/qd.2022.2702.1562

حسین شاهبازپور؛ زهره اخوان مقدم؛ مهدی محمودی


20. استنتاج شیوه ‏های تربیت دینی در حوزه اعتقادات از طریق ماهیت دین در قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1401

10.30513/qd.2022.3563.1768

مهرناز دنبلی؛ خسرو باقری نوع پرست؛ سید محسن میرباقری؛ محمود عبایی کوپایی


21. فرایند گذار از نبوت انکاری به نبوت باوری در سیر نزول قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1401

10.30513/qd.2022.3600.1776

نرگس قاسمی فیروزآبادی؛ سیده وحیده رحیمی؛ محمد کاظم رحمان ستایش