دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مطالب عمومی

1. فرم تعارض منافع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399


2. فرم تعهدنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399


مقاله پژوهشی

3. الگوی مدیریت محیط سازمانی با تکیه بر آموزه‌های قرآنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1399

10.30513/qd.2021.1063.1224

مهدی زیرک؛ سیدجعفر علوی؛ حجت گوهری


4. تبیین ادله و مستندات «نظام‌ واره معنایی» قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1399

10.30513/qd.2021.719.1154

حسین جدی؛ حسن نقی زاده؛ عباس اسماعیلی زاده


5. تحلیل انتقادی دیدگاه المنار در باره مسخ اصحاب سبت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

10.30513/qd.2021.911.1190

احد داوری چلقائی؛ محمد سبحانی یامچی


6. بازکاوی تحلیلی موضع مشرکان قریش در قبال وصف شریف «الرحمن»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

10.30513/qd.2021.1458.1311

علی رضایی کهنمویی


7. بررسی ضعف صداقت (دروغ گویی) درآموزه های قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

10.30513/qd.2021.1548.1326

سیدعلی نقی ایازی


8. واکاوی دلالت آیه شریفه «اوفوا بالعقود» بر اصل آزادی قراردادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

10.30513/qd.2021.1006.1209

مهدی همتیان؛ سید حسن وحدتی شبیری


9. تمایزسنجی ایمان‌آوری قوم یونس با ایمان‌ناپذیری دیگر اقوام بر اساس تحلیل محتوای مضمونی سوره یونس(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

10.30513/qd.2021.1043.1215

رامین طیاری نژاد؛ علی صفری؛ راشد طیاری نژاد


10. عوامل پیدایش دو پدیده ما تأخر حکمه عن نزوله و ما تأخر نزوله عن حکمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.30513/qd.2021.2246.1456

محمد علی حیدری مزرعه آخوند؛ بمانعلی دهقان منگابادی


11. اعتبارسنجی قرینه‌محور روایات تفسیری از دیدگاه سید مرتضی علم‌الهدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.30513/qd.2021.1409.1301

محمدحسین حسین‌پور؛ سیدمحمد مرتضوی؛ محمدرضا جواهری


12. مؤلفه‌های شناسای داده‌های تمدنی قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.30513/qd.2021.1893.1384

سعید بهمنی؛ محمد علی محمدی


13. تحلیل مفهوم شناسی همدلی در قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.30513/qd.2021.1089.1232

ایمان سیدمحرمی؛ ابوالفضل غفاری


14. نقد شخصیت‌پردازی ساره در برابر هاجر و مهاجرت به حجاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.30513/qd.2021.2399.1481

مریم رستگار؛ علی پیرهادی؛ ولی اله نقی پورفر


15. مقایسه مفهوم قرآنی تفضیل با مفهوم تبعیض در علوم اجتماعی و استلزامات آن در مباحث جنسیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.30513/qd.2021.1925.1387

علی صفری؛ محمدمهدی غریبی؛ محمدعلی مهدوی راد


16. قدرت «تکیه»‌‌ی هجایی در تغییر معانی واژگانی قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.30513/qd.2021.1729.1354

سید حیدر فرع شیرازی


17. روش قرآن در ترغیب به عمل صالح از طریق تقویت انگاره‌های اعتقادی؛ مطالعه موردی تأثیر خداباوری بر صفح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.30513/qd.2021.2243.1455

غلامحسین گرامی؛ نرگس جعفری


18. تبیین ضرورت و چرایی توکل به خداوند متعال بر مبنای تحلیل محتوای آیات قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.30513/qd.2021.1367

معصومه السادات سعیدی حسینی؛ محمد عترت دوست؛ فتحیه فتاحی زاده


19. گفتمان کاوی تطبیقیِ متن به مثابه تحلیلِ جامعِ قرآن و مطالعاتِ قرآنی (موردکاوی آیه 30و31 سوره نور و تفاسیرمنتخب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

10.30513/qd.2021.1822.1374

سعیده ممیزی؛ سیدحسین سیدی؛ احمدرضا حیدریان شهری


20. واکاوی قدرت نرم قرآن به‌مَثابه گونه‌ای از اعجاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

10.30513/qd.2021.779.1167

زهرا ابراهیمی محمدیه؛ سیدمحمدعلی ایازی؛ جعفر نکونام


21. محدوده چالش و تعامل با بیگانگان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و حدیث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1400

10.30513/qd.2021.1863.1381

حسن بوژمهرانی؛ رضا کهساری؛ جواد ایروانی؛ علیرضا صابریان


22. واکاوی تأثیر نعمت‌شناسی بر هیجان های مثبت از منظر قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1400

10.30513/qd.2021.2853.1596

دادمحمد امیری؛ جلیل عابدی؛ سید محمود مرویان حسینی


23. واکاوی مدارک قاعده جَبّ با تاکید بر نگره تفسیر تسنیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1400

10.30513/qd.2022.2879.1600

علی زنگنه ابراهیمی


24. پژوهشی در باره وقف در قرآن (بررسی شأن نزول آیات «بِرّ» و «قرض الحسن»)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1400

10.30513/qd.2021.2904.1606

سید محمد صادق موسوی؛ محمد علی رضائی اصفهانی؛ محمدابراهیم روشن ضمیر


25. تحلیل تفسیری فقهی شرطیت خوف نوعی در حرمت القاء در آیه تهلکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1400

10.30513/qd.2022.3089.1642

محمدحسن قاسمی؛ محمد امامی؛ مژگان ضیائی