موضوعات = معنا شناسی
تحلیل معنایی واژۀ «لعلّ» در قرآن و تأثیر آن در فهم آیات

دوره 20، شماره 38، اسفند 1402، صفحه 103-122

10.30513/qd.2023.5094.2109

حسین ضیاء توحیدی؛ سیدحسین سیدی


تحلیل انتقادی آراء مفسران در معنا و سبب «ضحک» در آیه 71 هود

دوره 16، شماره 30، آبان 1398، صفحه 181-208

حسن اصغرپور؛ مهدیه دهقانی قناتغستانی


واکاوی مفهوم انساء و نقد دیدگاه‌های مفسران

دوره 16، شماره 30، آبان 1398، صفحه 209-232

مرضیه فضلی نژاد؛ حسین افسردیر؛ ابوالفضل خوش منش


بررسی تأثیر متعلق معرفت در اخلاق از منظر قرآن کریم

دوره 16، شماره 29، اردیبهشت 1398، صفحه 3-30

حامد مسکوب؛ سیدمحمدباقر حجتی؛ مهدی مهریزی


تحلیل مفهوم زیبایی در قرآن کریم به کمک شبکۀ معنایی

دوره 16، شماره 29، اردیبهشت 1398، صفحه 141-174

سیده الهام آقایی ابرندآبادی؛ جمیله علم الهدی


خودگروی اخلاقی؛ نگاهی قرآنی

دوره 15، شماره 28، بهمن 1397، صفحه 57-82

هادی صادقی؛ وحید پاشایی


گونه‌شناسی هنر تعلیق در داستان‌های قرآن کریم

دوره 15، شماره 28، بهمن 1397، صفحه 161-178

حسینعلی ترکمانی؛ مجتبی شکوری


نقدی بر نظرات فایرستون در مقالۀ «تناقض در آموزه‌های قرآنی جنگ و راهکارهای حلّ آن»

دوره 14، شماره 26، آذر 1396، صفحه 131-156

فریده محمدزاده شهرآبادی؛ زینب السادات حسینی


تحلیل و بررسی مبانی لغوی مصطفوی در «التحقیق فی کلمات القرآن الکریم»

دوره 14، شماره 26، آذر 1396، صفحه 183-204

محمدحسن صالحی هفشجانی؛ جابر فراستی نیک؛ محمدهادی امین ناجی


بررسی معناشناختی «جعل امامت» (با تکیه بر اصل اصالت تعبیرهای قرآنی)

دوره 14، شماره 26، آذر 1396، صفحه 205-234

محبوبه سقاب گندم آبادی؛ سیدحسین سیدی؛ محمدجواد عنایتی راد


معناشناسی «طمأنینه»در اشعار جاهلی و قرآن کریم از منظر روابط معنایی

دوره 14، شماره 26، آذر 1396، صفحه 235-264

ابوالفضل خوش منش؛ حمیده بابازاده


تحلیل معنایی واژۀ «مراوده» در قرآن کریم و بررسی ترجمه‌های آن

دوره 14، شماره 25، خرداد 1396، صفحه 91-114

سیدمحمد میرحسینی؛ حجت رنجی


بررسی مقصود از «ذرّیّة» و «الفلک المشحون» در آیۀ 41 سورۀ یس

دوره 14، شماره 25، خرداد 1396، صفحه 173-190

کرم سیاوشی؛ اسماعیل شعبانی کامران


معناشناسی لفظ «نساء» در آیۀ 61 سورۀ آل عمران

دوره 13، شماره 24، دی 1395، صفحه 143-160

سیدحسین سید موسوی


فرایند شکل‌گیری نظام عمل صالح از منظر قرآن و روایات

دوره 13، شماره 23، خرداد 1395، صفحه 3-28

فاطمه مولودی؛ مرتضی ایروانی نجفی؛ سهیلا پیروز فر


معناشناسی واژۀ «مجنون» در قرآن کریم

دوره 13، شماره 23، خرداد 1395، صفحه 107-128

سید محمود طیب حسینی؛ حامد شریفی نسب


معناشناسی استکبار در قرآن کریم

دوره 12، شماره 22، بهمن 1394، صفحه 27-54

اصغر افتخاری؛ مجتبی باباخانی


قدرت نرم و منابع آن در آیینۀ آیات قرآن

دوره 12، شماره 22، بهمن 1394، صفحه 55-78

محمد میرزایی


تحلیل شیوه‌های تأثیرپذیری خطبۀ غدیر از قرآن کریم

دوره 12، شماره 22، بهمن 1394، صفحه 165-184

محمدعلی مهدوی راد؛ نصرتنصرت نیلساز؛ زهره بابااحمدی


باب شکر کافی در سنجش با قرآن

دوره 12، شماره 21، خرداد 1394، صفحه 31-60

حسن خرقانی؛ سیدمهدی خدایی


واکاوی تحریمِ خشونت مستقیم در شواهد قرآنی

دوره 11، شماره 20، بهمن 1393، صفحه 3-28

رسول اکبری چائی چی؛ مهدی حسن زاده