نمایه نویسندگان

آ

 • آجیلیان مافوق، محمدمهدی نوشتاری بودن زبان قرآن در مقایسه با شاخصه‌های دیسکورس‌های گفتاری و نوشتاری [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 105-132]

ا

 • احمدنژاد، امیر بررسی آسیب تقلید در اعتقادات دینی از منظر قرآن کریم [دوره 15، شماره 27، 1397، صفحه 139-166]
 • ایروانی نجفی، مرتضی گونه‌شناسی توجیه قرائات شاذ در «المحتسب» ابن جنّی [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 179-202]
 • اسماعیلی زاده، عباس نوشتاری بودن زبان قرآن در مقایسه با شاخصه‌های دیسکورس‌های گفتاری و نوشتاری [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 105-132]
 • اشتری رکن آباد، محمدرضا کاوشی در پدیدۀ تکرار و تعدّد نزول [دوره 15، شماره 27، 1397، صفحه 211-236]
 • اعرابی، غلامحسین نگرش قرآنی بر اصول سیاسی پیامبر اسلام در مواجهه با اهل کتاب [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 3-26]
 • افضلی، کلثوم نقش ریشه‌شناسی و سیاق در فهم آیات متشابه لفظی [دوره 15، شماره 27، 1397، صفحه 31-54]

ب

 • بیگی، مجید تحلیل و بررسی تطبیقی مستندات قرآنی حکم حکومتی در آرای تفسیری امام خمینی و شهید صدر [دوره 15، شماره 27، 1397، صفحه 113-138]

پ

 • پاشایی، وحید خودگروی اخلاقی؛ نگاهی قرآنی [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 57-82]
 • پهلوان، منصور کاوشی در پدیدۀ تکرار و تعدّد نزول [دوره 15، شماره 27، 1397، صفحه 211-236]

ت

 • ترکمانی، حسینعلی گونه‌شناسی هنر تعلیق در داستان‌های قرآن کریم [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 161-178]
 • توکل نیا، مریم بررسی شبکۀ معنایی حرف جرّ «علی» در قرآن با رویکرد شناختی [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 203-228]

ح

خ

 • خوشحال، ابوالقاسم بررسی گرایش فلسفی ابن‌سینا در تفسیر سورۀ اخلاص (توحید) [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 83-104]
 • خوش منش، ابوالفضل جنس حروف قرآن و ارتباط آن با معنا [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 133-160]

ر

 • ربیع نتاج، سیدعلی اکبر بررسی تأثیر بلاغت بر انتقال پیام در داستان بنی‌اسرائیل در قرآن [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 229-254]
 • روشن ضمیر، محمدابراهیم واکاوی تفسیر آیۀ حدّ سرقت به آیۀ أنّ المساجد لله (به عنوان یکی از مستندات روایی روش تفسیری قرآن به قرآن) [دوره 15، شماره 27، 1397، صفحه 167-188]
 • رئیسیان، غلامرضا مستندات قرآنی روایات باب «صبر» اصول کافی [دوره 15، شماره 27، 1397، صفحه 237-268]

س

 • سید موسوی، سیدحسین بررسی گرایش فلسفی ابن‌سینا در تفسیر سورۀ اخلاص (توحید) [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 83-104]
 • سلمان نژاد، مرتضی گونه‌شناسی توجیه قرائات شاذ در «المحتسب» ابن جنّی [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 179-202]

ش

 • شریفی، محمد ماهیت تفسیر انفسی قرآن کریم [دوره 15، شماره 27، 1397، صفحه 83-112]
 • شکوری، مجتبی گونه‌شناسی هنر تعلیق در داستان‌های قرآن کریم [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 161-178]
 • شمالی، علیرضا بررسی تأثیر بلاغت بر انتقال پیام در داستان بنی‌اسرائیل در قرآن [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 229-254]

ص

 • صادقی، هادی خودگروی اخلاقی؛ نگاهی قرآنی [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 57-82]

ط

 • طباطبائی پور، سیدکاظم نوشتاری بودن زبان قرآن در مقایسه با شاخصه‌های دیسکورس‌های گفتاری و نوشتاری [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 105-132]

ع

 • عبادی، مهدی واکاوی تفسیر آیۀ حدّ سرقت به آیۀ أنّ المساجد لله (به عنوان یکی از مستندات روایی روش تفسیری قرآن به قرآن) [دوره 15، شماره 27، 1397، صفحه 167-188]
 • عبدالهی نیسیانی، علی روش تحلیل محتوای کیفی تطبیق‌یافته به منظور تحقیق در متن قرآن کریم؛ ارائۀ یک مطالعۀ موردی در علوم رفتاری [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 27-56]
 • عماری اله یاری، زهرا تحلیل تطبیقی قاعدۀ ترادف واژگان در تفسیر قرآن با رویکرد معناشناسی در تفسیر «المیزان» و «التحریر و التنویر» [دوره 15، شماره 27، 1397، صفحه 3-30]

ق

 • قائمی اصل، حسین نقش ریشه‌شناسی و سیاق در فهم آیات متشابه لفظی [دوره 15، شماره 27، 1397، صفحه 31-54]

ک

 • کاظمی نژاد، حسن نگرش قرآنی بر اصول سیاسی پیامبر اسلام در مواجهه با اهل کتاب [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 3-26]
 • کربلایی پازوکی، علی تحلیل و بررسی تطبیقی مستندات قرآنی حکم حکومتی در آرای تفسیری امام خمینی و شهید صدر [دوره 15، شماره 27، 1397، صفحه 113-138]
 • کلباسی، زهرا بررسی آسیب تقلید در اعتقادات دینی از منظر قرآن کریم [دوره 15، شماره 27، 1397، صفحه 139-166]

م

 • مرتضوی، سیدمحمد واکاوی تفسیر آیۀ حدّ سرقت به آیۀ أنّ المساجد لله (به عنوان یکی از مستندات روایی روش تفسیری قرآن به قرآن) [دوره 15، شماره 27، 1397، صفحه 167-188]
 • مهدوی راد، محمدعلی تحلیل تطبیقی قاعدۀ ترادف واژگان در تفسیر قرآن با رویکرد معناشناسی در تفسیر «المیزان» و «التحریر و التنویر» [دوره 15، شماره 27، 1397، صفحه 3-30]
 • مهری، اصغر اعتبار و رجحان تفسیر انفسی قرآن کریم [دوره 15، شماره 27، 1397، صفحه 55-82]
 • مودب، سید رضا اعتبار و رجحان تفسیر انفسی قرآن کریم [دوره 15، شماره 27، 1397، صفحه 55-82]

ن

 • نجف زاده تربتی، علیرضا بررسی گرایش فلسفی ابن‌سینا در تفسیر سورۀ اخلاص (توحید) [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 83-104]
 • نقی زاده، حسن بررسی گرایش فلسفی ابن‌سینا در تفسیر سورۀ اخلاص (توحید) [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 83-104]
 • نقی زاده، حسن مدل قرآنی تحول نگرش یا تصحیح معیار ارزش‌گذاری انسان [دوره 15، شماره 27، 1397، صفحه 189-210]
 • نورائی، محسن بررسی تأثیر بلاغت بر انتقال پیام در داستان بنی‌اسرائیل در قرآن [دوره 15، شماره 28، 1397، صفحه 229-254]