نمایه نویسندگان

آ

ا

 • احمدی فر، مصطفی رهیافتی نو بر حجیت خبر واحد در تفسیر(با تکیه بر دیدگاه شیخ طوسی) [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 251-276]
 • احمری، حسین نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری در آیات 279 بقره، 141 نساء و 83 قصص [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 155-180]
 • ایروانی، جواد نقد و بررسی جبرگروی اقتصادی از دیدگاه قرآن [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 55-80]
 • ایروانی نجفی، مرتضی نگاهی نو و تحلیلی به روایات «سبعة احرف» [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 285-312]
 • اصغرپور، حسن تحلیل انتقادی آراء مفسران در معنا و سبب «ضحک» در آیه 71 هود [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 181-208]
 • افسردیر، حسین واکاوی مفهوم انساء و نقد دیدگاه‌های مفسران [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 209-232]
 • امامی، محمد رهیافتی نو بر حجیت خبر واحد در تفسیر(با تکیه بر دیدگاه شیخ طوسی) [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 251-276]
 • امامی، محمد نقد و بررسی جبرگروی اقتصادی از دیدگاه قرآن [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 55-80]
 • ایماندار، حمید مبانی و روش‌های تفسیری و نقش آن در تبیین مفهوم توحید [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 115-140]

ب

 • بخشی، مریم مرزشکنی روایی در روایت‌های قرآنی [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 107-130]
 • بهجت پور، عبدالکریم تبیین روشمند و علمی بودن «بی‌تأثیری اختلاف قرائات بر تحریف قرآن» از دیدگاه استاد معرفت [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 259-284]

پ

 • پیروز فر، سهیلا نگاهی نو و تحلیلی به روایات «سبعة احرف» [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 285-312]

ج

 • جبرئیلی جلودار، عبداله نقد رویکرد نصر حامد ابوزید در تفسیر علمی بر اساس دیدگاه آیةاللّه معرفت [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 233-258]

ح

 • حجتی، سیدمحمدباقر بررسی تأثیر متعلق معرفت در اخلاق از منظر قرآن کریم [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 3-30]
 • حری، ابوالفضل بررسی سبک زندگی ایمانی در پرتو قرائت مضمونی و ساختاری سورۀ حجرات مبتنی بر معناشناسی ایمان و کفر [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 59-86]
 • حمیدیان، حمید پیوندهای متنی «زوج سوره» فتح و حجرات [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 81-106]

خ

 • خالقی بایگی، عزیز نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری در آیات 279 بقره، 141 نساء و 83 قصص [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 155-180]
 • خرقانی، حسن روش‌شناسی و اعتبارسنجی برداشت مبتنی بر دلالت اشاره از قرآن کریم [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 87-114]
 • خلوصی، داوود نگاهی نو و تحلیلی به روایات «سبعة احرف» [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 285-312]
 • خوش منش، ابوالفضل واکاوی مفهوم انساء و نقد دیدگاه‌های مفسران [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 209-232]

د

 • دیاری بیدگلی، محمدتقی بایسته‌های مدیریتی در تبلیغ راهبردیِ کل‌نگراز منظر قرآن کریم [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 31-58]
 • دژآباد، حامد تبیین حکم خلود قاتل مؤمن در آیۀ ۹۳ نساء با نگاهی به قاعدۀ «تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلّیة» [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 277-304]
 • دهقانی قناتغستانی، مهدیه تحلیل انتقادی آراء مفسران در معنا و سبب «ضحک» در آیه 71 هود [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 181-208]

ر

 • رجائی پور، مصطفی نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری در آیات 279 بقره، 141 نساء و 83 قصص [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 155-180]
 • روشن ضمیر، محمدابراهیم آرمان‌گرایی در عین واقع‌گرایی از منظر قرآن [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 175-198]

ز

 • زارعی، مجید تبیین حکم خلود قاتل مؤمن در آیۀ ۹۳ نساء با نگاهی به قاعدۀ «تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلّیة» [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 277-304]
 • زارع زردینی، احمد پیوندهای متنی «زوج سوره» فتح و حجرات [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 81-106]

س

ش

 • شریفی، محمد بررسی مبانی و اندیشه‌های قرآنی و تفسیری محمدامین استرآبادی و نقد آن‌ها [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 305-328]

ص

 • صبوح، صقر چکیده عربی [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 313-322]

ض

 • ضیاء الدین، سیده بتول روش‌شناسی و اعتبارسنجی برداشت مبتنی بر دلالت اشاره از قرآن کریم [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 87-114]

ط

 • طاووسی، مریم پیوندهای متنی «زوج سوره» فتح و حجرات [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 81-106]
 • طوسی، حمیدرضا پژوهشی در باب قاعدۀ اقدام متقابل بر اساس آیۀ 58 سورۀ انفال [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 199-222]

ع

 • عباسی، فریدون رهیافتی نو بر حجیت خبر واحد در تفسیر(با تکیه بر دیدگاه شیخ طوسی) [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 251-276]
 • عباس زاده، حمید پژواک وحی در چکامه‌های ولایی کمیت بن زید اسدی [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 131-154]
 • عربی آیسک، علی آرمان‌گرایی در عین واقع‌گرایی از منظر قرآن [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 175-198]
 • علم الهدی، جمیله تحلیل مفهوم زیبایی در قرآن کریم به کمک شبکۀ معنایی [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 141-174]
 • علم الهدی، جمیله مفهوم‌شناسی «استعداد»به مثابه یکی از عوامل رشد در قرآن از منظر علامه طباطبایی و صدرالمتألهین [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 27-54]
 • علوی مهر، حسین نقد رویکرد نصر حامد ابوزید در تفسیر علمی بر اساس دیدگاه آیةاللّه معرفت [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 233-258]

ف

 • فائز، قاسم بررسی مبانی و اندیشه‌های قرآنی و تفسیری محمدامین استرآبادی و نقد آن‌ها [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 305-328]
 • فیروزی، نعمت الله بایسته‌های مدیریتی در تبلیغ راهبردیِ کل‌نگراز منظر قرآن کریم [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 31-58]
 • فضلی نژاد، مرضیه واکاوی مفهوم انساء و نقد دیدگاه‌های مفسران [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 209-232]

ق

 • قاسم زاده، عاتکه مفهوم‌شناسی «استعداد»به مثابه یکی از عوامل رشد در قرآن از منظر علامه طباطبایی و صدرالمتألهین [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 27-54]

م

 • متقی، حسین چکیده انگلیسی [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 323-337]
 • محمدی فرد، علیرضا تبیین روشمند و علمی بودن «بی‌تأثیری اختلاف قرائات بر تحریف قرآن» از دیدگاه استاد معرفت [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 259-284]
 • مسکوب، حامد بررسی تأثیر متعلق معرفت در اخلاق از منظر قرآن کریم [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 3-30]
 • مصطفوی فرد، حامد مبانی و روش‌های تفسیری و نقش آن در تبیین مفهوم توحید [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 115-140]
 • معتمد شریعتی، سیدکمال بررسی مقایسه‌ای انجیل کودکی با قرآن کریم [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 223-250]
 • مفتح، محمدهادی بایسته‌های مدیریتی در تبلیغ راهبردیِ کل‌نگراز منظر قرآن کریم [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 31-58]
 • ملا کاظمی، علی بررسی مقایسه‌ای انجیل کودکی با قرآن کریم [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 223-250]
 • مهاجر دارابی، هاجر مفهوم‌شناسی «استعداد»به مثابه یکی از عوامل رشد در قرآن از منظر علامه طباطبایی و صدرالمتألهین [دوره 16، شماره 30، 1398، صفحه 27-54]
 • مهریزی، مهدی بررسی تأثیر متعلق معرفت در اخلاق از منظر قرآن کریم [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 3-30]

ن

 • نقی زاده، حسن روش‌شناسی و اعتبارسنجی برداشت مبتنی بر دلالت اشاره از قرآن کریم [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 87-114]
 • نوروزی، مرتضی روش‌شناسی و اعتبارسنجی برداشت مبتنی بر دلالت اشاره از قرآن کریم [دوره 16، شماره 29، 1398، صفحه 87-114]