نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، لیلا نقد و بررسی ادعای برتری یهود بر سایر ملل از منظر قرآن کریم [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 79-98]
 • احمدنژاد، امیر نقد و بررسی آرای مفسران در تفسیر آیۀ 44 سورۀ ص و تازیانه زدن ایوب به همسرش [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 111-132]
 • ایروانی نجفی، مرتضی میزان اختلاف مصاحف امصار و علل آن [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 163-190]
 • افتخاری، اصغر معناشناسی استکبار در قرآن کریم [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 27-54]
 • افسردیر، حسین ارزیابی مدخل «سجع» از دائرةالمعارفِ قرآن لیدن [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 143-164]
 • افسردیر، حسین ارزیابی مدخل «سجع» از دائرةالمعارفِ قرآن لیدن [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 143-164]
 • امامی، محمد نقدی بر نظریۀ بیگانگی قرآن با سیاست (با الهام از اندیشۀ سیاسی امام خمینی) [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 99-118]

ب

 • بابایی، علی اکبر بررسی اعتبار سبب نزول و سیاق و تعامل و تعارض آن دو در تفسیر [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 3-26]
 • بابااحمدی، زهره تحلیل شیوه‌های تأثیرپذیری خطبۀ غدیر از قرآن کریم [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 165-184]
 • باباخانی، مجتبی معناشناسی استکبار در قرآن کریم [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 27-54]

ت

 • تجری، محمدعلی واکاوی روایات شیعی در ترتیب نزولی بودن مصحف امام علی [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 3-30]
 • تمسکی بیدگلی، علی رهیافتی به تعریف «وجوه» و «نظائر» از دیدگاه قرآن‌پژوهان [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 89-110]

ح

 • حاصلی ایرانشاهی، رحیم بررسی اعتبار سبب نزول و سیاق و تعامل و تعارض آن دو در تفسیر [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 3-26]
 • حسینی، بی بی زینب روش‌شناسی عملیات روانی قرآن کریم در رویارویی با یهود [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 61-88]

خ

 • خامه گر، محمد ابزارهای لفظی شناسایی واحدهای نزول قرآن کریم [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 191-206]
 • خدایی، سیدمهدی باب شکر کافی در سنجش با قرآن [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 31-60]
 • خرقانی، حسن باب شکر کافی در سنجش با قرآن [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 31-60]
 • خسروشاهی، قدرت اله معنابخشی به زندگی و مؤلفه‌های تأثیرگذار آن در پیشگیری از جرم از منظر قرآن کریم [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 119-142]

ر

 • ربیع نتاج، سیدعلی اکبر رهیافتی به تعریف «وجوه» و «نظائر» از دیدگاه قرآن‌پژوهان [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 89-110]
 • رجبی قدسی، محسن میزان اختلاف مصاحف امصار و علل آن [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 163-190]
 • رستمی، علی اکبر نقدی بر نظریۀ بیگانگی قرآن با سیاست (با الهام از اندیشۀ سیاسی امام خمینی) [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 99-118]
 • رضایی کرمانی، محمدعلی نقد ترجمۀ فارسی آیات الاحکام در ترجمه‌های فارسی قرآن کریم [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 133-162]

س

 • سلمان زاده، جواد ابزارهای لفظی شناسایی واحدهای نزول قرآن کریم [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 191-206]

ط

ف

 • فتاحی زاده، فتحیه ارزیابی مدخل «سجع» از دائرةالمعارفِ قرآن لیدن [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 143-164]
 • فخاری، علیرضا نقد و بررسی ادعای برتری یهود بر سایر ملل از منظر قرآن کریم [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 79-98]

ک

 • کلباسی، زهرا نقد و بررسی آرای مفسران در تفسیر آیۀ 44 سورۀ ص و تازیانه زدن ایوب به همسرش [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 111-132]

م

 • میرزایی، محمد قدرت نرم و منابع آن در آیینۀ آیات قرآن [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 55-78]
 • مطیع، مهدی نقد و بررسی آرای مفسران در تفسیر آیۀ 44 سورۀ ص و تازیانه زدن ایوب به همسرش [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 111-132]
 • معین، جواد نقد ترجمۀ فارسی آیات الاحکام در ترجمه‌های فارسی قرآن کریم [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 133-162]
 • مقیمی نژاد داورانی، محدثه واکاوی روایات شیعی در ترتیب نزولی بودن مصحف امام علی [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 3-30]
 • مهدوی راد، محمدعلی تحلیل شیوه‌های تأثیرپذیری خطبۀ غدیر از قرآن کریم [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 165-184]
 • موسوی، سیدمحسن رهیافتی به تعریف «وجوه» و «نظائر» از دیدگاه قرآن‌پژوهان [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 89-110]

ن

 • نجفی اسکندری، علیرضا معنابخشی به زندگی و مؤلفه‌های تأثیرگذار آن در پیشگیری از جرم از منظر قرآن کریم [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 119-142]
 • نیلساز، نصرتنصرت تحلیل شیوه‌های تأثیرپذیری خطبۀ غدیر از قرآن کریم [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 165-184]

ه

 • هاشمی، سارا سدادات معنابخشی به زندگی و مؤلفه‌های تأثیرگذار آن در پیشگیری از جرم از منظر قرآن کریم [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 119-142]