نویسنده = حسن نقی زاده
تعداد مقالات: 9
1. تبیین ادله و مستندات «نظام‌واره معنایی» قرآن کریم

دوره 19، شماره 35، بهار و تابستان 1401، صفحه 159-192

10.30513/qd.2021.719.1154

حسین جدی؛ حسن نقی زاده؛ عباس اسماعیلی زاده


2. مراد از قرائت قرآن در آیه آخر سوره مزّمّل و حکم شرعی آن

دوره 18، شماره 34، پاییز و زمستان 1400، صفحه 309-328

10.30513/qd.2021.1470

حمید وحیدیان اردکان؛ حسن نقی زاده؛ محمدحسن رستمی


3. روش‌شناسی و اعتبارسنجی برداشت مبتنی بر دلالت اشاره از قرآن کریم

دوره 16، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 87-114

10.30513/qd.2019.173

سیده بتول ضیاء الدین؛ حسن نقی زاده؛ حسن خرقانی؛ مرتضی نوروزی


4. مدل قرآنی تحول نگرش یا تصحیح معیار ارزش‌گذاری انسان

دوره 15، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 189-210

بی بی حکیمه حسینی دولت آبادی؛ حسن نقی زاده


5. جاهلیت عالمانه و شاخصه‌های آن در قرآن کریم

دوره 14، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 3-28

سیدمحمد مرتضوی؛ سید زین العابدین صفوی؛ حسن نقی زاده


6. سلفی‌گری در رویکرد تفسیری ابن کثیر از شهرت تا واقعیت با محوریت مبحث توحید

دوره 14، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 3-36

حمید ایماندار؛ محمدعلی رضایی کرمانی؛ حسن نقی زاده؛ عباس اسماعیلی زاده


7. گفتگوی خداوند با جهنّم؛ واقعیت یا تمثیل

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 151-170

سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ حسن نقی زاده؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


8. بن‌مایه‌های تفسیری ـ کلامی امامت در قصص قرآن در کلام شیخ مفید

دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 129-148

محسن دیمه کار؛ محمدحسن رستمی؛ حسن نقی زاده؛ سیدمحمد امام زاده


9. آیۀ عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ و پیوند آن با دو مقولۀ «خودسازی» و «دیگرسازی» (با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی)

دوره 10، شماره 18، پاییز و زمستان 1392، صفحه 3-24

مرتضی ایروانی نجفی؛ حسن نقی زاده؛ عباس اسماعیلی زاده؛ بی بی حکیمه حسینی