نویسنده = جواد ایروانی
تعداد مقالات: 5
1. نگرشی قرآنی به مفهوم «امنیت اقتصادی» و ترسیم نظام آسیب‌شناسی و تأمین آن

دوره 18، شماره 33، بهار و تابستان 1400، صفحه 57-87

10.30513/qd.2021.1176

سید ابوذر حسینی؛ جواد ایروانی؛ مرتضی مرتضوی کاخکی


2. اصول و شاخصه‌های جریان توحیدی و غیر توحیدی در قرآن کریم

دوره 17، شماره 32، پاییز و زمستان 1399، صفحه 143-163

علی جلائیان اکبرنیا؛ محمدعلی مهدوی راد؛ جواد ایروانی


3. نقد و بررسی جبرگروی اقتصادی از دیدگاه قرآن

دوره 16، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 55-80

10.30513/qd.2019.280

جواد ایروانی؛ محمد امامی


4. واکاوی چارچوب و شاخصه‌های اعتماد به نفس در پرتو آموزه‌های قرآنی

دوره 10، شماره 18، پاییز و زمستان 1392، صفحه 25-50

جواد ایروانی؛ علی عمادی


5. انسان اقتصادی از دیدگاه قرآن

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1391، صفحه 3-26

جواد ایروانی