کلیدواژه‌ها = زبان قرآن
تعداد مقالات: 3
1. تحلیلی معناشناختی از امنیت در قرآن کریم مبتنی بر نظریه استعاره‌های جهتی

دوره 18، شماره 34، پاییز و زمستان 1400، صفحه 3-30

10.30513/qd.2021.508.1112

محمدحسین شیرزاد؛ محمدحسن شیرزاد؛ محمد شریفی


2. نوشتاری بودن زبان قرآن در مقایسه با شاخصه‌های دیسکورس‌های گفتاری و نوشتاری

دوره 15، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 105-132

محمدمهدی آجیلیان مافوق؛ عباس اسماعیلی زاده؛ سیدکاظم طباطبائی پور


3. جنس حروف قرآن و ارتباط آن با معنا

دوره 15، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 133-160

ابوالفضل خوش منش