کلیدواژه‌ها = سیاق
بررسی تحلیلی آراء مفسران فریقین در مورد آیۀ «لَا یُسْأَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَهُمْ یُسْأَلُونَ» (انبیاء/ 23)

دوره 19، شماره 36، آذر 1401، صفحه 267-290

10.30513/qd.2022.3522.1753

علیرضا طبیبی (نویسنده مسئول)؛ ایوب امرائی؛ خدیجه فریادرس؛ ابوالفضل صفری


واکاوی مفهوم انساء و نقد دیدگاه‌های مفسران

دوره 16، شماره 30، آبان 1398، صفحه 209-232

مرضیه فضلی نژاد؛ حسین افسردیر؛ ابوالفضل خوش منش


نقش ریشه‌شناسی و سیاق در فهم آیات متشابه لفظی

دوره 15، شماره 27، خرداد 1397، صفحه 31-54

بی بی زینب حسینی؛ حسین قائمی اصل؛ کلثوم افضلی


بررسی اعتبار سبب نزول و سیاق و تعامل و تعارض آن دو در تفسیر

دوره 12، شماره 22، بهمن 1394، صفحه 3-26

علی اکبر بابایی؛ رحیم حاصلی ایرانشاهی