نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. تبیین حقیقت عمل در قرآن با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 29-54

نصرت نیلساز؛ ناصر کولیوند


2. تحلیل شیوه‌های تأثیرپذیری خطبۀ غدیر از قرآن کریم

دوره 12، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 165-184

محمدعلی مهدوی راد؛ نصرتنصرت نیلساز؛ زهره بابااحمدی