نویسنده = محمد شریفی
تحلیلی معناشناختی از امنیت در قرآن کریم مبتنی بر نظریه استعاره‌های جهتی

دوره 18، شماره 34، آذر 1400، صفحه 3-30

10.30513/qd.2021.508.1112

محمدحسین شیرزاد؛ محمدحسن شیرزاد؛ محمد شریفی


ماهیت تفسیر انفسی قرآن کریم

دوره 15، شماره 27، خرداد 1397، صفحه 83-112

اکرم حسین زاده؛ محمد شریفی


پیامدهای اندیشه‌های اخباریان در حوزۀ پژوهش‌های قرآنی

دوره 13، شماره 23، خرداد 1395، صفحه 171-190

محمد شریفی؛ محمدرضا شاهرودی