دوره و شماره: دوره 10، شماره 18، بهمن 1392، صفحه 3-208 

مقاله پژوهشی

آیۀ عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ و پیوند آن با دو مقولۀ «خودسازی» و «دیگرسازی» (با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی)

صفحه 3-24

مرتضی ایروانی نجفی؛ حسن نقی زاده؛ عباس اسماعیلی زاده؛ بی بی حکیمه حسینی


رهایی از رنج در آموزه‌های قرآنی و آیین بودا

صفحه 51-82

محمدحسن رستمی؛ فیاض قرائی؛ علی جلائیان اکبرنیا؛ سیدمحمدحسین موسوی