کلیدواژه‌ها = جری و تطبیق
عوامل پیدایش دو پدیدۀ «ما تأخّر حکمه عن نزوله» و «ما تأخّر نزوله عن حکمه»

دوره 19، شماره 36، آذر 1401، صفحه 193-216

10.30513/qd.2021.2246.1456

محمدعلی حیدری مزرعه آخوند (نویسنده مسئول)؛ بمانعلی دهقان منگابادی


ملاک‌ها و انواع تطبیق قرآن

دوره 17، شماره 31، خرداد 1399، صفحه 231-257

محمد محقق؛ کاظم قاضی زاده