نویسنده = مرتضی ایروانی نجفی
تشخیص نقش معنوی مضاف‌الیه در مصدرهای مضاف به فاعل یا مفعول و ترجمه فارسی آن در قرآن کریم

دوره 20، شماره 37، مرداد 1402، صفحه 315-339

10.30513/qd.2022.3495.1747

محمد رضا مزرعی فراهانی؛ عباس اسمعیلی‌زاده (نویسنده مسئول)؛ مرتضی ایروانی نجفی


گونه‌شناسی توجیه قرائات شاذ در «المحتسب» ابن جنّی

دوره 15، شماره 28، بهمن 1397، صفحه 179-202

مرتضی ایروانی نجفی؛ مرتضی سلمان نژاد


فرایند شکل‌گیری نظام عمل صالح از منظر قرآن و روایات

دوره 13، شماره 23، خرداد 1395، صفحه 3-28

فاطمه مولودی؛ مرتضی ایروانی نجفی؛ سهیلا پیروز فر


میزان اختلاف مصاحف امصار و علل آن

دوره 12، شماره 21، خرداد 1394، صفحه 163-190

محسن رجبی قدسی؛ سیدکاظم طباطبائی پور؛ مرتضی ایروانی نجفی


آیۀ عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ و پیوند آن با دو مقولۀ «خودسازی» و «دیگرسازی» (با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی)

دوره 10، شماره 18، بهمن 1392، صفحه 3-24

مرتضی ایروانی نجفی؛ حسن نقی زاده؛ عباس اسماعیلی زاده؛ بی بی حکیمه حسینی


بازخوانی پدیدة اختلاف قرائات از نگاه نصر حامد ابوزید

دوره 9، شماره 16، بهمن 1391، صفحه 95-118

مرتضی ایروانی نجفی؛ فاطمه رضاداد