نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سرمایة اجتماعی بر نفوذ اجتماعی دین؛ در آموزه‌های قرآن

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 71-94

سعید معیدفر؛ محمدباقر آخوندی