نویسنده = حسین جدی
تعداد مقالات: 2
1. تبیین ادله و مستندات «نظام‌واره معنایی» قرآن کریم

دوره 19، شماره 35، بهار و تابستان 1401، صفحه 159-192

10.30513/qd.2021.719.1154

حسین جدی؛ حسن نقی زاده؛ عباس اسماعیلی زاده


2. بازخوانی مفهوم «نور» در قرآن کریم

دوره 17، شماره 32، پاییز و زمستان 1399، صفحه 187-218

10.30513/qd.2020.1089

محمود واعظی؛ حسین جدی