نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 2
1. باب شکر کافی در سنجش با قرآن

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 31-60

حسن خرقانی؛ سیدمهدی خدایی


2. شواهد قرآنی روایات باب «کبر» اصول کافی

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 27-48

حسن خرقانی؛ سیدمهدی خدایی