نویسنده = ���������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی تفسیر آیۀ سرد شدن آتش بر ابراهیم

دوره 14، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 157-172

سیدعلی سجادی زاده؛ مصطفی میرزائی