نویسنده = ������������ �������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. تبیین شاخصه‌های نخبگی، استراتژی و بازتعریف آن از منظر قرآن کریم

دوره 17، شماره 31، بهار و تابستان 1399، صفحه 27-52

بهزاد بسطامی؛ زینب السادات حسینی؛ حبیب الله حلیمی جلودار؛ حیدر جانعلی زاده


2. نقدی بر نظرات فایرستون در مقالۀ «تناقض در آموزه‌های قرآنی جنگ و راهکارهای حلّ آن»

دوره 14، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 131-156

فریده محمدزاده شهرآبادی؛ زینب السادات حسینی