نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. نقد و بررسی جبرگروی اقتصادی از دیدگاه قرآن

دوره 16، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 55-80

10.30513/qd.2019.280

جواد ایروانی؛ محمد امامی


2. نگاهی قرآنی به نقش الگو در تربیت اقتصادی فرزندان

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 79-106

محمد امامی