نویسنده = محمد امامی
تحلیل تفسیری فقهی شرطیت خوف نوعی در حرمت القاء در آیه تهلکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1400

10.30513/qd.2022.3089.1642

محمدحسن قاسمی؛ محمد امامی؛ مژگان ضیائی


نقد و بررسی جبرگروی اقتصادی از دیدگاه قرآن

دوره 16، شماره 30، آبان 1398، صفحه 55-80

10.30513/qd.2019.280

جواد ایروانی؛ محمد امامی